Kseensa Karoora Hojii Dhuunfaa Kan Barnoota

Hojiin kun karoora dinagdee misooma magariisaa galmaan gahuun dhaloota boruuf bu'uura kaa'udha kan jedhan Obbo Admaasuun duudhaa Oromummaa Ummnni Oromoo biqiltuu dhaabuufi kunuunsuun kan itti mirkanaa'u ta'uus eeraniiru. Dura taa'an GMB Manneen barnoota miseensa ta'a. Yaadaaf @Abdii16👈. ) Afrikaa keessatti Baankii dorgomaa, amanta -qabeessaa fi hawaasaaf dhimmamaa ta'ee argamuu dha. Ministirri Muummee Dr. Baatii Ramadaanaatti Musliimni nyaataa dhugaatii lagachuudhan ala, gochaalee gaarii ta'an raawwachuu, kan rakkate deeggaruun fakkeenyummaan hawaasa musliimaa eddoo olaanaa kan qabuudha jedhaniiru. warreen akkanaa carraa argannee fi waltajjii argannee irratti itti lakkisuu hin qabnuuu. gorsaawwan yeroo fi🔰. 103 Sabbonumma oromoo gabbisuu fi aangessuun aadaa isaa tikussi fi fooyyessuu, kallattiin Afaan bareefamaa isaa guddisuu, akkasumas aartii Oromoo bifaa hundaan. Waggaa tokkotti Masters digrii ekonomiksiin kennaniif. Ameerikaa keessatti akka milkaa'u fedhii keenya. Faayidaa Irreechaatti ka fuuleffate mariin tokko har’a Finfinnee, Hoteela Sheraatenitti geggeessamee jira. 4- kaka'umsa hawaasa keessatti uumuu. KAKUU HAARAA, Jildii 3B. 17 bara 2005 bayee lakkoofsa 65 ffaa fi seera bu'ura karooraa kanuma waliin tumame, kan qabiyyee fi hojii olmaan daa'immanii tokko qabaachuu qabu ibsuun ta'a. wantoota bu'aa kalaqa sammuu ta'aanitti fayyadameera, Citizen-driven change and policy. In contrast Chukulisa her self was hit while still young. kanaafuu namni raga kana arge ykn sababa adda adddaatii qabadheera kan jedhu ykn kan mormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee guyyaa. mirkaneessan hojii irra oolchuu, dhaddacha ifaatti tajaajiluun haala bu'aa qabeessa ta'een akka hojii irra oolu hanga barbaadamu ta'uu baatu illee irratti hojjatamaa tureera. Sadarkaan dammaqiinsa ummata keenyaa, muuxannoo rasaasaan qorame ABO’n qabu, qabsoo ummatootaa irraa barnoota argame, haala diinaa fi biyyota ollaa fi bilisummaaf fedhii fi murannoo ummati keenya qabu bilisummaa Oromiyaa kan mirkaneessu akka ta’e shakkiin hin jiru. Hojii gama jal’isiitiin xiyyeeffnnoo argatee hojjetamu kan qabu keessaa sirna dhiyeessa callaa guddistuu fi tajaajila jallisi misooma qonnaa kuduraa fi muduraa, sanyii nyaata beeyiladaa fooyya’aa omishuu, buufata biqiltuu dhuunfaa ykn gareen gaggeefamuu fi haala tajaajilli suphaa paampii( meeshaa jallisii). qophii garaagaraatiin🔮. darbees karaa kan biraa Digrii olaanaa kan qabaniidha. gorsaawwan yeroo fi🔰. Kanuma waliin hojii dipilomaasii kan ilaalu sagalee Ummata Oromoo fi sochii QBO dhageessisuun cinatti shiraa fi yakka Wayyaaneen Ummata Oromoo fi Oromiyaa irraan gahaa jirtu saaxiluuf ABO jabaatee hojjataa akka jiruu fi dhageettii hedduun argamuu kan ibsan Jaal Gaashuun hojii gama kanaa humneessinee gurra horuun; adda durummaan hawaasa Oromoo. 7, kan magaalaa %51. Duraan dursee isin yaa gahu nagaan koo kan jaalalaa fi gsmmachuu ilmaan oromoo hunduma keessaniif. Guyyoota kana akkamiin akkan dabarse Rabbii fi anatu beeka. April 28, 2019 / Afaan Oromo / Aadaa - Duudhaa, Afaan Oromoo, Barnoota, Gorsa, Hayyoota Oromoo, Maxxansa dhuunfaa, Oduu, Oromoo, Sababoota 10 Afaan Oromoo Afaan Hojii Mootummaa Federaalaa tahuu qabuuf, Seenaa, Seenaa hayyoota Oromoo / No Comments on 10 Reasons why Afaan Oromo should be a federal working language - Sababoota 10 Afaan Oromoo. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Kallatti Madaallii : Adeemsa hojii keessaa Lakka/MaqaaSafrtuu:(AHKK2): uummata baajata misoomaaf qoodame akka beekuu ta'ee Abbaa fudhatu: Abbaa Adeemsa Hojii karoora fi baajataa Toora Xiyyeeffannoo: Karoora Misoomaa Kaayyoo Tarsimoo`aa: Iftoominaa fi haqaa qabeesumaa qoddii baajataa foyyeessuu Ibsa: Dhibbantaan Uummata baajata misoomaaf qodamee. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. your username. Namni dhuunfaa mana keessa jiru kamuu haala sirrii hin taane kan akka kijibaa, hamii, walitti naqaa yookiin kkf hin dhabu. TIN kan qabuufi galmaaaa VAT tauu isaaf ragaa dhiheessuu kan dandau. Aabbush Kora Music Awards irratti dorgomuu kan barbaadu sirboota isaa Jaaljiloofi Shubbee Daaima Lawwee jedhu qabateeti. Home Abbaa Sa'aa Mul’anni oggaa gara milkaa’inaatti nama geessu. This banner text can have markup. Oromiyaan Komaand Poostii sadiyitti ciramtee, tokkoon tokkoon isaanii nama bakka sanatti dhalateen kan hogganamtu taate jechuudha. Gariin immoo hidhamaniiru. Ogeessa alaa karoora isaaniif baasuuf hanga doolaara kuma 50 faa’aa baasaa jiran. Qabsaa'ummaan maqaa qofaa miti. Aadaa ittuma fufuu: Kiitaaba Qulqulluu sadarkaa Ameerikaa Haarawaa inni jalqabaa hiika afaan Ingiliffaa isa sirrii ta'uu. 5- Rakkataa muslimaa qarqaaruu. In our own words. Jones mataa isaa achii ebbifame. Amma karoora bara fagoo kana of-duratti egeree/ilmaan isaanif hojjecha jiru. Getachew Jigi Demekssa OSA confirence 2009 "OSAn Oromoo beektotaa gosa hunda of keessati amatee waan jiruuf rakko Oromoo hunda furuuf dandeeti waan qabuuf rakko kana keessa akka nu basuu dhamacha beektoon Oromoo hund ilee akka OSA cimnaa dhabatan ni gaafaadha". Ummatatu Biyya keessaa dhumaa jira. ,Har'a atileetotni Oromoo hedduun sodaa qabaniif saba kana bira akka barbaadamanitti dhaabbachuu dadhabanis, diinagdeen guddatte akkuma tan Din quu Dayyaas faa boru abdii sabaa taati. your password. Kanaaf dimookirasii dura waantii isaan gochuuf akekkataan impaayeericha keessatti dinagdee, aadaa, Afaan, sabummaa, amantii fi humna waraanan akka of-duuba hin deebinetti of ijaaruu fi Oromoo immo sab-bicuu fi lamsha’aa taasisudha. Abiyyi Ahimad baajata bara 2011f ramadamerratti gaaffilee. In our own words. Gaaffii wal ha gaaffannu. Haa geettu JAWAAR MUHAMMADif. Kanaanis Abdiisaan hojii boonsaa hojjate Miseensa Gammachiise. jechamoota jaalalaa💞. Sarbeessaan akka tasaa gadda sanarraan kan ka'e waan biyyaa ba'eef, haati isa deesse aadde Bookashii Daraaraatti lafti dukkanoofte. Hojii gama jal'isiitiin xiyyeeffnnoo argatee hojjetamu kan qabu keessaa sirna dhiyeessa callaa guddistuu fi tajaajila jallisi misooma qonnaa kuduraa fi muduraa, sanyii nyaata beeyiladaa fooyya'aa omishuu, buufata biqiltuu dhuunfaa ykn gareen gaggeefamuu fi haala tajaajilli suphaa paampii( meeshaa jallisii). 1 Meeshaalee Aadaa Meeshaaleen aadaa. Ji'oottan 6 darbanitti damee qonnaan hojii jajjabeessan hojjetamus lafa, qabeenya bishaanii fi teekinooloojii jallisii oomisha dachaan dabalan haalaan itti fayyadamuu irratti hanqinni jiraachuu obbo Lammaan eeranii jiru. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Kun waan hunda caala nama aarsa. Barnoonni hundee waan hundumaa ta'uu ka'uumsa kan godhate Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa sektara hawaasummaa jahaa (6) qoratee kallattii kaa'e keessaa Biiroon Barnoota Oromiyaa isa tokkodha. Hojii gama jal’isiitiin xiyyeeffnnoo argatee hojjetamu kan qabu keessaa sirna dhiyeessa callaa guddistuu fi tajaajila jallisi misooma qonnaa kuduraa fi muduraa, sanyii nyaata beeyiladaa fooyya’aa omishuu, buufata biqiltuu dhuunfaa ykn gareen gaggeefamuu fi haala tajaajilli suphaa paampii( meeshaa jallisii). Ta’ullee, dhimmoota hawaasummaa ciccimoo waan tuquuf, keessattuu kan akka amantaa, ijaarsaa, barnoota ogummaa fi yoo haala gaariin raawwate ammoo bu’aa uummataa hedduu waan fiduuf guddaa abdachiisaa ta’a. In contrast Chukulisa her self was hit while still young. Dabalaa yeroo ta’u, Dhimmi ani irratti siif barreesudhaaf murteessef yeroo kitaaba kee kan Qabsoon Oromoo Eessaa karam jedhu dubbisaa turetti yaada beekaa ture tokko kan garuu akka kitaaba kana irratti tuqametti xinnoo isa ani beeku. Obbo Kaasahuun Dhuunfaa jiraataa Magaalaa Jimmaa kan taan lakkoofsi kaartaa iddoo duwaa 2468/2000tajaajila mana jireenyaafkan kennameef waan jalaa badeef kan biraa bakka buee naaf haa kennamu jedhanii gaafataniiru. Kanaaf dimookirasii dura waantii isaan gochuuf akekkataan impaayeericha keessatti dinagdee, aadaa, Afaan, sabummaa, amantii fi humna waraanan akka of-duuba hin deebinetti of ijaaruu fi Oromoo immo sab-bicuu fi lamsha’aa taasisudha. jalatti kan argaman yuunvarsitoota lamaan dabalatee Ministeera Barnoota Olaanaa fi Saayinsii jedhamee akka hundaa'u murtaa'era. Afaan Ingiliffaan Imposed ta'e jedhama. Qorataan kun akka jedhutti; Bara 2017tti qofa Fayyadamtoota ka'aa(Active Users) Mil. Kun waan hunda caala nama aarsa. Karoora hirmaachisaadhaan, waliigaltee fi raawwiin jiraattonni Baalee qabeenya isaaniitti akka mukaa fi bishaanii fayyadamuu qofa osoo hin taane dhaloota dhufuufis kunuunsanii eeguuf itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Humnoonni alaas keessa jiru. Mee turtii dargaggoo kana waliin taasifne kunooti dubbifadhaa. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. TIN kan qabuufi galmaaaa VAT tauu isaaf ragaa dhiheessuu kan dandau. Gara fuulduraatti ammoo kitaabolee biroo barreessuuf karoora qabdumoo akkami? Gara fuulduraatti kitaabota biroo Sirna Gadaafi Gurmeessii Lolee Oromoofi Seenaa Oromoo Warjii jedhamu barreessuuf qophiirran jira. Hojiin kun karoora dinagdee misooma magariisaa galmaan gahuun dhaloota boruuf bu'uura kaa'udha kan jedhan Obbo Admaasuun duudhaa Oromummaa Ummnni Oromoo biqiltuu dhaabuufi kunuunsuun kan itti mirkanaa'u ta'uus eeraniiru. Kallatti Madaallii : Adeemsa hojii keessaa Lakka/MaqaaSafrtuu:(AHKK2): uummata baajata misoomaaf qoodame akka beekuu ta'ee Abbaa fudhatu: Abbaa Adeemsa Hojii karoora fi baajataa Toora Xiyyeeffannoo: Karoora Misoomaa Kaayyoo Tarsimoo`aa: Iftoominaa fi haqaa qabeesumaa qoddii baajataa foyyeessuu Ibsa: Dhibbantaan Uummata baajata misoomaaf qodamee. Gama biraan, xiinxalli raawwii hojii adeemsifamu kallattii aangoo fi gahee hojii mana hojichaaf kennameen hojiin raawwatame humna mana hojichaan kan walgitu (efficient) ta`uu isaa, imaammataa fi tarsiimoo galmaan gahuu isaa, hirmaannaa, fayyadamummaa fi fedhii uummataa giddugaleessa godhachuu isaa, kallattii karoora yeroo dheeraa, giddugaleessa. 2, waliigalaan %59. Jarri manneen amantii gosa gara garaas ni calaqqisiisu. Namee Torbaniin kan hiikame Kadhannaan torbii dhuunfaa namni tokko qofaa isaa ta'uun manaa fi bakka kadhannaaf mijataa ta'etti kan inni qabatu, namni tokkollee osoo hin argiin iddoo kadhannaa isaa cufee sammuu guutuudhaan ta'ee, Uumaan isaa qofti akka isa. Nu woliin bohaarta🚧. Shawaaa Bahaa-Aanaalee Adaamaa, Bishooftuu-Gabaasa Qeerroo Sadaasa 9 guyyaa FDG kan 2014 kabaju ilaalchise kan nu gahe irraa, Sadaasa 8 guyyaa jala bultii ayyaana FDG kana irratti barruuwwan keessattuu dhimma hidhamuu ilmaan oromoo fi hojii irraa ariyamuun maxxanfamaa tureera, dhaadannoowwan hedduun manneen barnootaa,galma waajjiraalee. Humneessaa Olaanii irraa* Nagaan hundaaf! Dursa:- Mata duree armaan olii kana hundee taasifachuun barreefamni dhihaate kun yaada nama dhuunfaa, kan deemsa QBO dhiheenyaan hordofu tokko irraa dhiyaate malee, qaama kamuu bakka bu'ee ykn yaada qaama kamuu callaqisiisuuf barreeffama dhihaate akka hin taane akka naaf hubatamun barbaada. Jechoonni fi gaaleen duraan waggoota darban 20 dura jijjirrama hiika isaanii irraa kan ka'e kan karaa malee hubataman gara Ingiliffa har'aatti geeddaramaniiru. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Bara 1933 Univarsitii kolombiyaaa seenuun Doktarummaaf qormaata isaa eegale. Bilisa kan ta'ee kan dhuunfaa jireenya keenyaa fi amantii keenya 2. Maatiiwwan. Kan amma Wayyaaneen lafa Oromoo halagaaf kennitu caalaa, namni ykn mootummaan qabeenya qabu akka lafa bitatu kan haayyamu dha. Ityoophiyaanonni dallaa addaan isaan fageessu walirratti ijaarurra amantaa isaanii dhuunfaa dhuunfaan qabachuudhan tokkummaa fi walooman ummata cee. Sabboonummaan biyya Ormaa qofa jiraachuun hin mirkanooftu. Waan dhuunfaa fi namoota dhuunfaan mo'amee , dhimma ummataa isa hangafaatti gufuu ta'uu, gonkumaa jiraachuu hin qabu. Karoora hirmaachisaadhaan, waliigaltee fi raawwiin jiraattonni Baalee qabeenya isaaniitti akka mukaa fi bishaanii fayyadamuu qofa osoo hin taane dhaloota dhufuufis kunuunsanii eeguuf itti gaafatamummaa fudhatanii jiru. Ta'ullee, dhimmoota hawaasummaa ciccimoo waan tuquuf, keessattuu kan akka amantaa, ijaarsaa, barnoota ogummaa fi yoo haala gaariin raawwate ammoo bu'aa uummataa hedduu waan fiduuf guddaa abdachiisaa ta'a. Yoo piroojeektiin kee kutaa magaalichaatiin ragaasisuufis ta'ee hirmaachisuuf kutaa fi hojjetoota hirmaachuu qaban jedhame karoora piroojektii. Taʼus, namoonni kan biraan. Akkuma jedhametti karoorri kun haqameeras yoo taheef mootummaan Wayyaanee tarkaanfii armaan gadii fudhachuudhaan mirkaneessuu qaba. Muummichi ministeera Briteen Boris Johnson karoora biyyattiin gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf jalqabde galmaan gahuuf jecha, danqaa paarlaamaa biyyattii irra isa muudatu hambisuuf ji’a dhufu keessa Paarlaamaa biyyattii torbaan shaniif cufuuf kan karoorfate yoo tahu, mootittiin Briteenis karoora kana kan raggaasiste tahuun beekamee jira. Oromiyaa walaba keessatt heerri kan tiffamu guutummaa sabaan ture. Kan Mootummaan akka dhimma imaammataatti baasu qofa osoo hin taane dhimma hiree ofiin morteeffachuu wajjin daran hidhata cimaa qaba. Humneessaa Olaanii irraa* Nagaan hundaaf! Dursa:- Mata duree armaan olii kana hundee taasifachuun barreefamni dhihaate kun yaada nama dhuunfaa, kan deemsa QBO dhiheenyaan hordofu tokko irraa dhiyaate malee, qaama kamuu bakka bu’ee ykn yaada qaama kamuu callaqisiisuuf barreeffama dhihaate akka hin taane akka naaf hubatamun barbaada. Dhabbannii Barnoota olaanoo guddaa fi Yuunivarsiitii biyyatti keessa jiran hundaaf fakkeenyummaan qaba jedhuu Yuunivarsiitiin Jimmaa heddumina waraana wayyaanee irraan kan ka'ee guyyaa har'a dirree leenjii waraana fakkatee jira, kana irraa ka'uun halli baruu fi barsiisuu illee uguramee barnoonni dhaabbatee kan olee ta'ee jira. 4- kaka'umsa hawaasa keessatti uumuu. In our own words. b) Madaalliin barsiisaa Qabxii akka istaandardiitti sadarkaa guddinaaf geessuu ta'u ni mirkaneessa. Asafa Jalata, for the Oromo cause. It is to be recalled that the OYAA was founded in Phoenix Arizona by Oromo youth living there and ever since its founding the OYAA has been at the focal point of Oromo struggle against human rights violations leveled against Oromos living in Ethiopia by organizing protests and making statements on various Media here in Arizona. Hubannoo seeraa Hubannoo seeraa. Raawwii karoora hojii bara 2012 irratti tooftaa raawwii fi Sirna madaallii raawwii hojii irrattis Ogeessota Biiroo Paabilik Sarviisii Oromiyaatiin leenjiin kennamaa jira. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Karoora isaan kana salphatti kan hojii irraa olchuu kan danda’aan Qabsoo Oromoo kessatti ta’ee jira. Mee turtii dargaggoo kana waliin taasifne kunooti dubbifadhaa. Haa geettu JAWAAR MUHAMMADif. Fageenya koo kana keessatti akkan hedduu isin jaaladhu bare. Sagantuma hojii kanaatiin Miseensonni Caffee Oromiyaa boru waaree Booda Adaamaatti biqiltuu akka dhaabanis ibsaniiru. Obbo Kaasahuun Dhuunfaa jiraataa Magaalaa Jimmaa kan taan lakkoofsi kaartaa iddoo duwaa 2468/2000tajaajila mana jireenyaafkan kennameef waan jalaa badeef kan biraa bakka buee naaf haa kennamu jedhanii gaafataniiru. Oromiyaan Komaand Poostii sadiyitti ciramtee, tokkoon tokkoon isaanii nama bakka sanatti dhalateen kan hogganamtu taate jechuudha. Reason advises the following: lose absolute power to keep some of it! Indeed, the situation contains two choices and two choices only. Kanaafuu dhuugaa kan dubbanuu yoo taate ABO fi hojiin isaa kan dhala Oromoo hundaan farfamuu malee kan abaramuun maluuf hin turre. Maatiiwwan. Haata’uutii, bara darbe kaampaaniin pirojeekticha hojjachuuf walii galtee seenee ture diddaa ummataa fi fincila Qeerrootiin rifatee waan dhiisee baheef gidduutti addaan cite ture. Qorannoon kun, rakkina fayyaa kan hojii yookaan barnoota kee danquu qabaachuuf dhiisuu kee addaan baasa. Fottoqni 2000 fi 2008 tahe murni kun osoo murni bal'isee ilaaluuf dandeetti qabu tahe hin mudatu ture. Kanaafuu, bilisummaa Manneen Murtii fi abbaa seeraa dhuunfaa cimsuuf hojii seeraa fi sirna. Taʼus, namoonni kan biraan. gochuu kan malan, kan nama yaaddessu maal fa’i ? Bahii qormaataa tokko karaa ta’uun akka ta’utti dhimma itti ba’uuf qabxiin sun gargaarsa tokko malee dhuunfaa’tti kan hojjetamu qabxii dhugaa barataa tokkoo ta’uu qaba. Nuyii Israa'elakka goote kan uummataa kan ta'e cubbuu sobaa ta'us garuu sammuu keenya keessa seera lamaa ta'utu jiraata. Faayidaa Irreechaatti ka fuuleffate mariin tokko har’a Finfinnee, Hoteela Sheraatenitti geggeessamee jira. Waan dhuunfaa fi namoota dhuunfaan mo'amee , dhimma ummataa isa hangafaatti gufuu ta'uu, gonkumaa jiraachuu hin qabu. isaatiifi kan fuuldura maatii isaa yaadee badii kanneen amma dubbanneefi kan biroo mana keessaa baasuun haadha manaatiifi ilmaan isaa barnoota shariiaa barsiisuufi ittiin hojjachuutti yoo kaase eeyyama Rabbiitiin jireenyi isaanii akkaan miaahaafi kan nama gammachiisu taa. Gara Bakkalcha-Bilisummaa kanatti baga nagaan dhuftan erga isiniin jennee booda Bakkalchi bilisummaa kun kan inni irratti xiyyeeffatee hojjachuu barbaadu seenaa oromoo kan yeroo dheeraa dura turee fii haala yeroo ammaa shira ilmaan oromoo keessumatti barattoota oromoo irratti hojjatamaa jiru irratti xiyyeeffatee hojii isaa jalqabee jira. Akka Kanaan Oromiyaa Kibba Jeneraal Kamaal Galchuu tiif, Walakkeessa Oromiyaa Koloneel Hayiluu Gonfaa tiif, Oromiyaa Baha fi Lixa ammo Obbo Daawud Ibsaatiif kenna. Kanuma waliin hojii dipilomaasii kan ilaalu sagalee Ummata Oromoo fi sochii QBO dhageessisuun cinatti shiraa fi yakka Wayyaaneen Ummata Oromoo fi Oromiyaa irraan gahaa jirtu saaxiluuf ABO jabaatee hojjataa akka jiruu fi dhageettii hedduun argamuu kan ibsan Jaal Gaashuun hojii gama kanaa humneessinee gurra horuun; adda durummaan hawaasa Oromoo. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. kan gadi fageessanii beekuun barbaachisu isa kanadha. jalatti kan argaman yuunvarsitoota lamaan dabalatee Ministeera Barnoota Olaanaa fi Saayinsii jedhamee akka hundaa'u murtaa'era. Aadaa ittuma fufuu: Kiitaaba Qulqulluu sadarkaa Ameerikaa Haarawaa inni jalqabaa hiika afaan Ingiliffaa isa sirrii ta’uu. Waggaa tokkotti Masters digrii ekonomiksiin kennaniif. Gaaffii wal ha gaaffannu. Full text of "barnoota dhuugaa wangeelaa/ LESSON of WORD TRUTH" See other formats. Finfinnee, Muddee 17,2011(FBC)- Itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaan ibsa laataniin; ODPn tarkaanfii dirree siyaasaa ballisuuf fudhachuu eegale cimsee kan itti fufu ta'uu, Aadaa siyaasaa duubatti hafaa keessa tureen j. kanatti aansuun yaanni koo akkuma ibsuuf yaaletti duula obboo Jawaar Muhammad iin jaarmaya KWO irratti baname ilaala. Hojii kee kana, kan sadarkaadhaan tarreessite sana, "akkamittiin yoom hojjechuu qabda?" Kun, akaakuu/gosa gochaa raawwattu sana irratti hundaa'uun, tokkoon tokkoon gochichaa akkaataa ittiin hojjetamuu fi yoom akka hojjetamu qabaachuu ni mala. Kanaafuu, bilisummaa Manneen Murtii fi abbaa seeraa dhuunfaa cimsuuf hojii seeraa fi sirna. net #ethiojobs (Job Expired). Hojii mataa isaanii godhanii hordafuudhaan kan hawaasicha beeksisan, beektoota astronoomiiti. Bara dheeraaf itti fayyadamni qabeenyi lafaa karoora ittifayyadama lafaatiin kan hogganame waan hinturreef hojiin misoomaa gaggeeffamaa tures haala lafti bu'aa olaanaa kennuu dandeesisuun kan hojjatamaa hin turiin waan ta`eef haala kana yaada keessa galchuun Mootummaan Naannoo Oromiyaa misoomn kamiyyuu qusannaa lafaa fi karoora ittifayyadama. Karoora barnootaa nama dhuunfaa yookan tajaajila maatii nama dhuunfaa Iyyata barnoota ganamaa kan bara 2016-2017 2016 Kan manaa Kan socho’u Kan bakka hojii. Kan amma Wayyaaneen lafa Oromoo halagaaf kennitu caalaa, namni ykn mootummaan qabeenya qabu akka lafa bitatu kan haayyamu dha. warreen akkanaa carraa argannee fi waltajjii argannee irratti itti lakkisuu hin qabnuuu. Shirri diinaa kun wayyaanee qofaan kan qideeffame miti. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. Hojiin kun karoora dinagdee misooma magariisaa galmaan gahuun dhaloota boruuf bu’uura kaa’udha kan jedhan Obbo Admaasuun duudhaa Oromummaa Ummnni Oromoo biqiltuu dhaabuufi kunuunsuun kan itti mirkanaa’u ta’uus eeraniiru. Uummani biyyati hundi qabsoo bilisumaa fi qabsoo mootuummaa jijjiru dhisaan wal dhaabdee amanta fi Gandan hunda’ee irratti akka xiyefatan godhame. Har'a barattootni barumsa dhaabuun bilisummaa booda itti deebina jechuun dhaamsa dabarsaa kan jiran godina Arsii lixaa aanaa Qoreetti FXG barattootaa fi uummataan gaggeeffamaa jira. Vol10 ot oromo 1. Manni barumsaa kun muuxannoo qabu fayyadamuun hojiitti seenuun dura miseensa namoota 42 (afurtamii lama) qabu hundeessuun koree hojii kana qindeessu kan miseensa torba (7) filachuun, karoora hojii fi seera ittiin bulmaataa hojii tola ooltummaa kana ittiin qindeessan qopheeffatanii hojiitti galan, barattoota haadhaa fi abbaa hin qabnee fi. Abbaan manaashees seenaa ijoollee kanaa wayita ilaalu, ijoolleen kunniin hundi af-gaaffii walfakkaataa gaafataman. Maaltu negotiate ta'e egaa. Hanni, (hatanii, nama garabiraan gargaaramanii hojjeechuun) qabxii qormaata barumsaa sana gatii dhabsiisa. Sirna Madaalii Bu’aa Karoora Tarsimo’aa mana hojii tokko qaama raawwatuuf buusuu jechuun karoora tarsiimoo mana hojjichaa qaamoni raawwachiisaa ta’an hundi akka hubatanii fi hojii isaanii guyyaa guyyaadhaan akka raawwatan gochuu kan dandeessisudha. Oromoon Warjii eenyu kan jedhu kitaaba Seenaa Oromoo Hanga Jaarraa 16fa keessatti qoratamuu kan qabu ragaa guddaa of harkaa qabna. Sagantuma hojii kanaatiin Miseensonni Caffee Oromiyaa boru waaree Booda Adaamaatti biqiltuu akka dhaabanis ibsaniiru. Guyyootiin ji'a tokkoo soddomitti dhihaatan hundi maqaa mataa isaanii addatti qabaatu. Gosa Jijjirraa Hojjetootaa a) Jijjirraa keessaa Jijjiirraa keessaa jechuun mana hojii tokko keessatti dameewwan manai hojichaa qabu keesaatti hojjatoota gita hojii tokko irraa gara gita hojii walfakaatu kan biroo irraatti hojiidhaf jecha ga'umsaa fi dandeettii hojichi barbaadu irratti hundaawuudhaan hojjetaa jijjiruun ramaduudha. Lammaa Magarsaa by gaazexaa3kallacha3or. ( qeerroo ) —Uummaatni Oromoo haala raafamaafi gaaga’ama, yakka duguuginsa sanyii mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF biyyatti keessatti gaggeessaa jiru roga hundaan of irraa qolatee gabrummatti xummura godhee Bilisummaatti jiraachuuf yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinsa guddaa gochuun dirqama. Fottoqni 2000 fi 2008 tahe murni kun osoo murni bal'isee ilaaluuf dandeetti qabu tahe hin mudatu ture. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari’amaniiru. Kan Itoophiyaa waan addaati, afaan guddichi biyyattii Afaan Oromoo utuu taa'uu, afaan bara duriis afaan cunqursaa turetu hojii isaatti itti fufe. Dhaaboti malbulchaa yeroo ummanni rakkina keessa jiru biraa dhibuun hamma yoonaa obsaan irra darbame. Kan amma Wayyaaneen lafa Oromoo halagaaf kennitu caalaa, namni ykn mootummaan qabeenya qabu akka lafa bitatu kan haayyamu dha. Har'a Boorana keessatti hojjetaa jiru. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. One day as she moved about the camp, an old female Shaman transferred the stick of miracle that she inherited from the eagle and told Chukulisa that the stick was stolen from God of Egypt by the God of Jewish and promised her to keep it for identity of the Cushites living here and around and symbol of apology. 1218) Fandiiwwan kutaa biyyaa fi kan Federaalaatti dabalataan sagantaan sadarkaalee jalqabaa hirmaannaa baasii maatii, inshuraansii dhuunfaa fi inshuraansii Mootummaa (MO Helziineet/Meediik’eeyid), sagantaa fandiitiif. Namni qalqala hiyyummaa baatee deemu nama akkami naa beeki? >>Gaafii kana deebisuufi tabiraa gaafatamuuf as tuqaa. Welcome! Log into your account. #Kaayyoo channel Al-RISALA HUMANITY CENTER #Bale-Robe#[email protected] mosq 1-Odeeffannoo waytaawaa kennuu 2-Da'awaa gabaabaa fi barsiisaa ta'e laachuu 3-Nashiidaawwan haarawa qaqqabsiisuu. Akkuma karoorri fayyaa bu’aalee inshuraansii guutuu kennutti, yookin akka karoora fayyaa bu’aalee inshuraansii guutuu garee qajeelchuuf gargaarutti, nuti tarii, yoo gaafatame, kaayyolee qajeelcha karooratiif, ulaagaaleen iccitii dhuunfaa kan guutaman yoo ta’e karoora fayyaa garee keessaniitif odeeffannoo muraasa ni kennina. Karoora barnootaa nama dhuunfaa yookan tajaajila maatii nama dhuunfaa Iyyata barnoota ganamaa kan bara 2016-2017 2016 Kan manaa Kan socho’u Kan bakka hojii. Jireenya hawaasumma kan wali wajjiin. ,Har'a atileetotni Oromoo hedduun sodaa qabaniif saba kana bira akka barbaadamanitti dhaabbachuu dadhabanis, diinagdeen guddatte akkuma tan Din quu Dayyaas faa boru abdii sabaa taati. Itti aanaan preezdaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan gama isaanitiin injifannoo argame kunuunsuun, booru kan caalutti ce'uuf tokkummaa ofii cimsuudhan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. mirkaneessan hojii irra oolchuu, dhaddacha ifaatti tajaajiluun haala bu’aa qabeessa ta’een akka hojii irra oolu hanga barbaadamu ta’uu baatu illee irratti hojjatamaa tureera. Full text of "barnoota dhuugaa wangeelaa/ LESSON of WORD TRUTH" See other formats. Gara Bakkalcha-Bilisummaa kanatti baga nagaan dhuftan erga isiniin jennee booda Bakkalchi bilisummaa kun kan inni irratti xiyyeeffatee hojjachuu barbaadu seenaa oromoo kan yeroo dheeraa dura turee fii haala yeroo ammaa shira ilmaan oromoo keessumatti barattoota oromoo irratti hojjatamaa jiru irratti xiyyeeffatee hojii isaa jalqabee jira. Kallatti Madaallii : Adeemsa hojii keessaa Lakka/MaqaaSafrtuu:(AHKK2): uummata baajata misoomaaf qoodame akka beekuu ta'ee Abbaa fudhatu: Abbaa Adeemsa Hojii karoora fi baajataa Toora Xiyyeeffannoo: Karoora Misoomaa Kaayyoo Tarsimoo`aa: Iftoominaa fi haqaa qabeesumaa qoddii baajataa foyyeessuu Ibsa: Dhibbantaan Uummata baajata misoomaaf qodamee. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Akka fakkeenyaatti kaasuufis:. Karoora barnootaa nama dhuunfaa yookan tajaajila maatii nama dhuunfaa Iyyata barnoota ganamaa kan bara 2016-2017 2016 Kan manaa Kan socho'u Kan bakka hojii. Hanni, (hatanii, nama garabiraan gargaaramanii hojjeechuun) qabxii qormaata barumsaa sana gatii dhabsiisa. Garuu, 'hojiin guddaan Moosajjiin kanaa umrii Fuula namaa gulaaluuf hojjatame osoo hin taane, kaayyoof karoora guddaa biyyasaa irraa fuudhee dhufeera' jedha Nageenya koompitaraa Thomas Brewster. By Gurmeessaa Tokkummaa December 2008 I want to begin my response to the factual errors, the double standard, and the faulty diagnosis of the problems of the Oromo liberation struggle contained in the article entitled “INCREASING POLITICAL ACTIVISM AND MOBILIZATION” by acknowledging the contributions of its author, Dr. Kanaafuu dhuugaa kan dubbanuu yoo taate ABO fi hojiin isaa kan dhala Oromoo hundaan farfamuu malee kan abaramuun maluuf hin turre. Akka fakkeenyaatti kaasuufis:. “Mootummaan gaaffiifi komii ummataa hiikuuf ummata waliin qindoomee ni hojjeta!”Pir. Visit the Trac open source project at http://trac. Abiyyi Ahimad baajata bara 2011f ramadamerratti gaaffilee. Qorataan kun akka jedhutti; Bara 2017tti qofa Fayyadamtoota ka'aa(Active Users) Mil. Waashingtan keessa akka turu taasisu kan dhiyeessanii jiruu. karoora kutaa biyya Miisoorii XVIII; fi danbiiwwan fooyya'an Miisoorii 160. 82 NChu Page 1 of 3 Language: Oromo Sagantaa barnoota ganamaa tajaajila barnootaa Puget Sound irratti barachuuf waan iyyattaniif galatoomaa. Shirri diinaa kun wayyaanee qofaan kan qideeffame miti. Nu woliin bohaarta🚧. Gaara mul'ataa,dhiibanii jissuuf tattaafatuu. SALTED HASH-TOP SECURITY NEWS: Hacking Team hacked, attackers claim 400GB in dumped data: An email from a person linked to several domains allegedly tied to the Meles Zenawi Foundation (MZF), Ethiopia's Prime Minister until his death in 2012, was published as part of the cache of files taken from Hacking Team July 8, 2015. Oromiyaan Komaand Poostii sadiyitti ciramtee, tokkoon tokkoon isaanii nama bakka sanatti dhalateen kan hogganamtu taate jechuudha. Kam’umsa Dubbii----- Afaan Oromoo waggaa 28 darbaniif afaan barnoota sadarkaa 1ffaatti saaynsii, herrigii fi barnooti hawwaasaa ittin barsiifamu ta’ee ture. Sadarkaan dammaqiinsa ummata keenyaa, muuxannoo rasaasaan qorame ABO’n qabu, qabsoo ummatootaa irraa barnoota argame, haala diinaa fi biyyota ollaa fi bilisummaaf fedhii fi murannoo ummati keenya qabu bilisummaa Oromiyaa kan mirkaneessu akka ta’e shakkiin hin jiru. Kan armaan gadii keessa immoo hadiisa sahiiha mataduree kana keessatti leenjiif ta'utu jira. 10, 2012- Godina Shawaa Kaabaatti adeemsi baruufi barsiisuu akkaataa Istaandaardii Biiroon Barnootaa Oromiyaa kaa’een gaggeeffamaa jiraachuu Bakka Bu’aan Waajjira Barnootaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Abrahaam Baallamii himaniiru. туристический онлайн-справочник Лучшие Андроид планшеты Bulchiinsa magaalaa. In our own words. Guyyootii jiraniif maqaa 27tu jira. Marii kana irratti ogeeyyiin waa’ee Irreechaa fi sirna Gadaa qoratan bu’aalee qorannoo isaanii ka dhiheessan yoo tahu Prezidaantiin Oromiyaa fi Ministarri Aadaa fi Tuurizimii mootumaa federaalawa Itiyoophiyaa argamanii haasawa dhageessisanii jiran. Dargaggoo Yaareed garuu karaadhuma YouTube fayyadamuun erga afaan Chaayinaa barate booda amma hojii turjumaanaa ittiin hojjataa jira. Hinaafuunis yoo kan hojii san daran hojjachuuf nama kan kakaasu taate hamaa miti. Walumaagalatti hojii ollaan hojjatu qalbiin ilaaluun waa irraa barachuuf faaydaa guddaa qaba. Maaltu negotiate ta'e egaa. Ityoophiyaanonni dallaa addaan isaan fageessu walirratti ijaarurra amantaa isaanii dhuunfaa dhuunfaan qabachuudhan tokkummaa fi walooman ummata cee. Dhabbannii Barnoota olaanoo guddaa fi Yuunivarsiitii biyyatti keessa jiran hundaaf fakkeenyummaan qaba jedhuu Yuunivarsiitiin Jimmaa heddumina waraana wayyaanee irraan kan ka’ee guyyaa har’a dirree leenjii waraana fakkatee jira, kana irraa ka’uun halli baruu fi barsiisuu illee uguramee barnoonni dhaabbatee kan olee ta’ee jira. Kana jechuun jijjiirraan mana barumsaa giddu galeessaa kan manneen barnoota lamaan kanaa bara 2017-18 hojii irra hin oolu jechuudha. Yaadaaf @Abdii16👈. Dura taa’an GMB Manneen barnoota miseensa ta’a. 5- Rakkataa muslimaa qarqaaruu. Kadhannaa Toorbii (subaa'ee) Dhuunfaa (Kan Cufatan) Dn. Namoonni gariin qaama isaa adabuu qofatu waan akkanaatiif wallaansa jedhanii yaadu. Nu woliin bohaarta🚧. Dhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade. Qorataan kun akka jedhutti; Bara 2017tti qofa Fayyadamtoota ka’aa(Active Users) Mil. Qajeelchi barsiisaas kaayyoo, qabiyyee,. Kam'umsa Dubbii----- Afaan Oromoo waggaa 28 darbaniif afaan barnoota sadarkaa 1ffaatti saaynsii, herrigii fi barnooti hawwaasaa ittin barsiifamu ta'ee ture. Amma karoora bara fagoo kana of-duratti egeree/ilmaan isaanif hojjecha jiru. barnoota Afaan Oromoo kunis kaayyoofi adeemsa kana bu'uureffachuun qophaa'e. Gaaffii wal ha gaaffannu. ykn miseensa ABO ykn dhaaboota biraa ta'uun Ummata irraa adda ta'uu miti. Fageenya koo kana keessatti akkan hedduu isin jaaladhu bare. Vol10 ot oromo 1. ( qeerroo ) —Uummaatni Oromoo haala raafamaafi gaaga'ama, yakka duguuginsa sanyii mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF biyyatti keessatti gaggeessaa jiru roga hundaan of irraa qolatee gabrummatti xummura godhee Bilisummaatti jiraachuuf yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinsa guddaa gochuun dirqama. Finfinneetti tokkummaan itti hirmaachuun karoora Muummee Ministeeraa hojiitti hiikaniiru. Hojiin kun karoora dinagdee misooma magariisaa galmaan gahuun dhaloota boruuf bu'uura kaa'udha kan jedhan Obbo Admaasuun duudhaa Oromummaa Ummnni Oromoo biqiltuu dhaabuufi kunuunsuun kan itti mirkanaa'u ta'uus eeraniiru. kanaaf hirmaannan keessan yeroo hunda nu faana akka ta'u. Guyyootiin ji'a tokkoo soddomitti dhihaatan hundi maqaa mataa isaanii addatti qabaatu. Dubartoonni ulfa kan baasisan sababii baayʼee waan qabaniif taʼuu dandaʼa: Rakkina dinagdee, walitti buʼiinsa, barnoota ol aanaa hordofuuf ykn hojii hojjechuuf walaba taʼuu waan barbaadaniif ykn qofaa isaanii ijoollee guddisuu waan hin barbaanneef taʼuu dandaʼa. Ityoophiyaanonni dallaa addaan isaan fageessu walirratti ijaarurra amantaa isaanii dhuunfaa dhuunfaan qabachuudhan tokkummaa fi walooman ummata cee. Abbaan manaa ishee qorataa seenaa garbaa kan turan yommuu tahu, qorannoon isaas yeroo hedduu mala baayyina lakkoofsaa (quantitative historian) irratti kan xiyyeeffatedha. ykn miseensa ABO ykn dhaaboota biraa ta'uun Ummata irraa adda ta'uu miti. Home Abbaa Sa'aa Mul’anni oggaa gara milkaa’inaatti nama geessu. Boqonnaaleen kitaabaa barataa keessaas kan qophaa'an sirna barnootaa biyya keenyaa kan yeroo ammaarratti hunda'aniiti. 6) Ejensi chi waldaalee hojii gamtaa akka naannichaatti jiran gurmeessee kan galmeessu ta ·a. Kanaaf kan inni dhaabota saa haa ta’uu cunqursaa irratt komee hedduu kan hin darabnne. Gariin immoo hidhamaniiru. Namoota rakkoo uuman seeratti dhiyeessuf koreen dhaabbatee ququlleessa kan jiruu fi bu'aan argame hawaasaf ni ibsama jedhaniiru. Nuyii Israa'elakka goote kan uummataa kan ta'e cubbuu sobaa ta'us garuu sammuu keenya keessa seera lamaa ta'utu jiraata. Gareetinis ta’e akka dhuunfatti midiyaalee hawaasaa adda addaa fayyadamuun warri ABO hadheessuu hojii taasifatani kuni ololli isaani dhugaa armaan olitti tuqameeraa fagoo jira. Sagantuma hojii kanaatiin Miseensonni Caffee Oromiyaa boru waaree Booda Adaamaatti biqiltuu akka dhaabanis ibsaniiru. gochuu kan malan, kan nama yaaddessu maal fa'i ? Bahii qormaataa tokko karaa ta'uun akka ta'utti dhimma itti ba'uuf qabxiin sun gargaarsa tokko malee dhuunfaa'tti kan hojjetamu qabxii dhugaa barataa tokkoo ta'uu qaba. Yoo piroojeektiin kee kutaa magaalichaatiin ragaasisuufis ta'ee hirmaachisuuf kutaa fi hojjetoota hirmaachuu qaban jedhame karoora piroojektii. It is to be recalled that the OYAA was founded in Phoenix Arizona by Oromo youth living there and ever since its founding the OYAA has been at the focal point of Oromo struggle against human rights violations leveled against Oromos living in Ethiopia by organizing protests and making statements on various Media here in Arizona. Dhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf. Gama biraan, xiinxalli raawwii hojii adeemsifamu kallattii aangoo fi gahee hojii mana hojichaaf kennameen hojiin raawwatame humna mana hojichaan kan walgitu (efficient) ta`uu isaa, imaammataa fi tarsiimoo galmaan gahuu isaa, hirmaannaa, fayyadamummaa fi fedhii uummataa giddugaleessa godhachuu isaa, kallattii karoora yeroo dheeraa, giddugaleessa. Isaaniis beekumsa qaban kana kaaniif dabarsuurratti barnoota laatu, shaakalsiisu. Gara fuulduraatti ammoo kitaabolee biroo barreessuuf karoora qabdumoo akkami? Gara fuulduraatti kitaabota biroo Sirna Gadaafi Gurmeessii Lolee Oromoofi Seenaa Oromoo Warjii jedhamu barreessuuf qophiirran jira. Karoora isaan kana salphatti kan hojii irraa olchuu kan danda'aan Qabsoo Oromoo kessatti ta'ee jira. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Gareetinis ta'e akka dhuunfatti midiyaalee hawaasaa adda addaa fayyadamuun warri ABO hadheessuu hojii taasifatani kuni ololli isaani dhugaa armaan olitti tuqameeraa fagoo jira. Namoota maqaadhan adda baasaa, maqaa dhaabbataa, garee hawaasaa kan hojjetan ykn toola oltoota (yoo sirrii ta'e) fi oddeeffannoof qunnamaaa: Teessoo manaa/ hojii, imeelii fi lakkoofsa bilbiilaa. Kadhannaa Toorbii (subaa'ee) Dhuunfaa (Kan Cufatan) Dn. mirkaneessan hojii irra oolchuu, dhaddacha ifaatti tajaajiluun haala bu'aa qabeessa ta'een akka hojii irra oolu hanga barbaadamu ta'uu baatu illee irratti hojjatamaa tureera. Keessa'u oggeessa olaanaa kan qacaruu eejansii saba Tigre waan taeef hojii gadi aanaa kan akka hojii humnaa, waardiyaa KKFn ala saba biraan guutame jiraachuun moormii cimaan hawaasaa naannoo fi hojjataa keessatti akka umamuu godhe jira. Wiirtuun kun karoora hojii bara darbee boqonnaa boqonnaan hojjechaa tureen Saayinsii sadeen qonnaa isaanis,Saayinsii biqilaa,beeladaafi Uumamaa. Kanaanis Abdiisaan hojii boonsaa hojjate Miseensa Gammachiise. Akkuma jedhametti karoorri kun haqameeras yoo taheef mootummaan Wayyaanee tarkaanfii armaan gadii fudhachuudhaan mirkaneessuu qaba. Dhabbannii Barnoota olaanoo guddaa fi Yuunivarsiitii biyyatti keessa jiran hundaaf fakkeenyummaan qaba jedhuu Yuunivarsiitiin Jimmaa heddumina waraana wayyaanee irraan kan ka'ee guyyaa har'a dirree leenjii waraana fakkatee jira, kana irraa ka'uun halli baruu fi barsiisuu illee uguramee barnoonni dhaabbatee kan olee ta'ee jira. Chaartariin lammiilee waliigaltee mana hojii mootummaa tokkoo fi dhimmamtoota ykn lammiilee fayyadamtoota tajaajila mana hojii sana gidduutti tajaajila lammiileen mana hojichaa irraa argachuu qaban ilaalchisee waadaa taasifamu dha. Just another WordPress. Vol10 ot oromo 1. Hojii lafa daangeessuu, sulula irratti hundaa'ee karoora ittifayyadama lafa baadiyaa qopheessuu, fi kan kana fakkaatan ilaalchisee deeggarsa barbaachisaa ta'e ni kenna, ni hordofa, ni to'ata. Sarbeessaan akka tasaa gadda sanarraan kan ka’e waan biyyaa ba’eef, haati isa deesse aadde Bookashii Daraaraatti lafti dukkanoofte. Kan na rukutterra kan na arrabsitetu na dhukkubse jedha warri gamaa. Haala kanaan MNO gaaffii ummanni gaafachaa jiru deebifna jedhee Afaan federaalaa taasisuuf tattaaffiin gochaa jiru gaariidha kan nama jechisiisu ta'us Faayidaa Siyaasaa bira kan darbe faayidaa addaa natti hin muldhatu, Gaaffii Boqonnaa Afaan Oromoo afaan Hojii Federalaawaa akka tahu jedhame deebifneedhaaf yoo taate malee. Namoota rakkoo uuman seeratti dhiyeessuf koreen dhaabbatee ququlleessa kan jiruu fi bu'aan argame hawaasaf ni ibsama jedhaniiru. Namee Torbaniin kan hiikame Kadhannaan torbii dhuunfaa namni tokko qofaa isaa ta'uun manaa fi bakka kadhannaaf mijataa ta'etti kan inni qabatu, namni tokkollee osoo hin argiin iddoo kadhannaa isaa cufee sammuu guutuudhaan ta'ee, Uumaan isaa qofti akka isa. 2- Dorgomaan hayyama daldalaa seeraa qabessa hojii ijaarsaan kan qabuufi gibira bara 2008 kan kaffaleefi hayyama daldalaa bara 2009 haaromsuu isaaf ragaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii irraa dhiheessuu kan dandau akkasumas ragaa haaromsa ogummaa ijaarsa irratti kan bara 2009. Garuu, ‘hojiin guddaan Moosajjiin kanaa umrii Fuula namaa gulaaluuf hojjatame osoo hin taane, kaayyoof karoora guddaa biyyasaa irraa fuudhee dhufeera’ jedha Nageenya koompitaraa Thomas Brewster. Welcome! Log into your account. Walumaa galatti mootummaan abbaa irree ummata tuffachuun rakkinni umte ishi nyaachuuf jiraa. Vol10 ot oromo 1. Mootuumaa Oromiyya Ijaaruun Dirqama Dr. Kan Mootummaan akka dhimma imaammataatti baasu qofa osoo hin taane dhimma hiree ofiin morteeffachuu wajjin daran hidhata cimaa qaba. your username. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade. Dhimma adeemsa hojii keenyaafi dhimma dhuunfaa yeroo heddu ibsuu hin jaaladhun ture. Finfinneetti tokkummaan itti hirmaachuun karoora Muummee Ministeeraa hojiitti hiikaniiru. BIBLE LESSON INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS. Finfinnee, Muddee 17,2011(FBC)- Itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaan ibsa laataniin; ODPn tarkaanfii dirree siyaasaa ballisuuf fudhachuu eegale cimsee kan itti fufu ta'uu, Aadaa siyaasaa duubatti hafaa keessa tureen j. 103 Sabbonumma oromoo gabbisuu fi aangessuun aadaa isaa tikussi fi fooyyessuu, kallattiin Afaan bareefamaa isaa guddisuu, akkasumas aartii Oromoo bifaa hundaan. Karoora lammaffaan kan jiru ammoo , Magaaloota Oromiyaa keessaa saboonni Biroo keessatti heddummaatan, fkn, Jimmaa, Shaashamannee, Naqamtee, Baahir daar, Amboo kkf magaaloota addaa jedhanii Fedaraala jala galchuuf keewwatanii jiru. Baatii Ramadaanaatti Musliimni nyaataa dhugaatii lagachuudhan ala, gochaalee gaarii ta’an raawwachuu, kan rakkate deeggaruun fakkeenyummaan hawaasa musliimaa eddoo olaanaa kan qabuudha jedhaniiru. 10, 2012- Godina Shawaa Kaabaatti adeemsi baruufi barsiisuu akkaataa Istaandaardii Biiroon Barnootaa Oromiyaa kaa'een gaggeeffamaa jiraachuu Bakka Bu'aan Waajjira Barnootaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Abrahaam Baallamii himaniiru. qophii garaagaraatiin🔮. 5- Rakkataa muslimaa qarqaaruu. 💢Bashannanaa fi beekumsa💢 bashannantee ni kofalta😂 barattee beekumsa argatta♻ dubbiftee ni milkoofta📖 dhaggeeffattee ni bohaarta📢. Tokkummaan qabsaa’ootaa har’a hundee godhatee asi ba’aa jiru, waan dabree fi tokkummaa laaffise gara cinaatti dhiisanii, Tokkummaatti qajeeluuf murachuu isaaniitu hojii boonsaa akka hojjatan taasisee jira. Namni dhuunfaa mana keessa jiru kamuu haala sirrii hin taane kan akka kijibaa, hamii, walitti naqaa yookiin kkf hin dhabu. Full text of "barnoota dhuugaa wangeelaa/ LESSON of WORD TRUTH" See other formats. Garuu, 'hojiin guddaan Moosajjiin kanaa umrii Fuula namaa gulaaluuf hojjatame osoo hin taane, kaayyoof karoora guddaa biyyasaa irraa fuudhee dhufeera' jedha Nageenya koompitaraa Thomas Brewster. Akaakuuwwan Waldaa lee Hojii Gamtaa 1) Waldaan Hojii Gamtaa hojii oom isha oomishuu yookiin tajaajila kennuu yooki in. 15 posts published by OromianEconomist during July 2015. Kanaafi, biyyoonni hedduun afaan hojii federaalaa afaanota baay'ee kan taasifataniif. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Nu woliin bohaarta🚧. Itti aanaan preezdaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan gama isaanitiin injifannoo argame kunuunsuun, booru kan caalutti ce'uuf tokkummaa ofii cimsuudhan hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Sirna Madaalii Bu’aa Karoora Tarsimo’aa mana hojii tokko qaama raawwatuuf buusuu jechuun karoora tarsiimoo mana hojjichaa qaamoni raawwachiisaa ta’an hundi akka hubatanii fi hojii isaanii guyyaa guyyaadhaan akka raawwatan gochuu kan dandeessisudha. Abiyyi Ahimad baajata bara 2011f ramadamerratti gaaffilee. Haala kanaan turtii ji'a 4-5 keessatti miseensotni garee kanaa dubbisuu, barreessuu, dubbachuuf dubbisuu xumuran. Gaaffii wal ha gaaffannu. Hojii mataa isaanii godhanii hordafuudhaan kan hawaasicha beeksisan, beektoota astronoomiiti. Keessa'u oggeessa olaanaa kan qacaruu eejansii saba Tigre waan taeef hojii gadi aanaa kan akka hojii humnaa, waardiyaa KKFn ala saba biraan guutame jiraachuun moormii cimaan hawaasaa naannoo fi hojjataa keessatti akka umamuu godhe jira. Shirri diinaa kun wayyaanee qofaan kan qideeffame miti. ,Har'a atileetotni Oromoo hedduun sodaa qabaniif saba kana bira akka barbaadamanitti dhaabbachuu dadhabanis, diinagdeen guddatte akkuma tan Din quu Dayyaas faa boru abdii sabaa taati. Sagantuma hojii kanaatiin Miseensonni Caffee Oromiyaa boru waaree Booda Adaamaatti biqiltuu akka dhaabanis ibsaniiru. There are 5 pending changes awaiting review. Namni qalqala hiyyummaa baatee deemu nama akkami naa beeki? >>Gaafii kana deebisuufi tabiraa gaafatamuuf as tuqaa. Finfinnee, Muddee 17,2011(FBC)- Itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa baadiyyaa ODP obbo Addisuu Araggaan ibsa laataniin; ODPn tarkaanfii dirree siyaasaa ballisuuf fudhachuu eegale cimsee kan itti fufu ta'uu, Aadaa siyaasaa duubatti hafaa keessa tureen j. hojii wal fakkaatu kan hojjetu waldaa bi URRQJXUPDD· XXKLQGDQGD·X. Humnoonni alaas keessa jiru. With the opening of the Department of Afaan Oromoo at Mekele University, OPDO 'the puppet of TPLF' have been praising the Habesha as if they are helping to smooth the development of Afaan Oromoo. Afaan Ingiliffaan Imposed ta'e jedhama. your password. 10, 2012- Godina Shawaa Kaabaatti adeemsi baruufi barsiisuu akkaataa Istaandaardii Biiroon Barnootaa Oromiyaa kaa’een gaggeeffamaa jiraachuu Bakka Bu’aan Waajjira Barnootaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Abrahaam Baallamii himaniiru. gahumsa waliin jireenyaa; ykn hojii dhuunfaa isaanii fi gahee hojii isaanii irratti dhiibbaa geesisa. Oromiyaa keessatti ummatni keenya yeroo ammaa waraana Mootummaan nama nyaatan Woyyaanee irratti bane keessa jira. kan gadii dhiifamee sadarkaa 1ffaa SPOE gara abbaa dhuunfaa /ejeensii Barbachiisummaan qajeelfama kana kan isiin qarqaaruu. 💢Bashannanaa fi beekumsa💢 bashannantee ni kofalta😂 barattee beekumsa argatta♻ dubbiftee ni milkoofta📖 dhaggeeffattee ni bohaarta📢. Isaaniis beekumsa qaban kana kaaniif dabarsuurratti barnoota laatu, shaakalsiisu. Aabbush karoora woldorgommii sirbaa sadrkaa aafrkittaii godhamu ‘Kora Music Awards’ irratti hirmaachuudhaaf fedhii qaba; kanaafis hojii injifachuu isa dandeessisu irratti bobba’eera. Odeefannoo madalawaa ummata hundaf Odeefannoo sirrii fi waytaawaa uummata hundaaf Gaffi fi Yaadda Yoo qabatan Contact us by @jeza13. Humnoonni alaas keessa jiru. Nannoo ramaddii m/b Giddu galeessaa kan bara 2016-17 Nannoo ramaddii m/b Giddu galeessaa bara. Bulchiinsa Magaalaa Asallaatti Itti Gaafatamaan Waajjira Dh. "Kaawinsilii" jechuun. 7, kan magaalaa %51. Kanaafi, biyyoonni hedduun afaan hojii federaalaa afaanota baay'ee kan taasifataniif. 2- Dorgomaan hayyama daldalaa seeraa qabessa hojii ijaarsaan kan qabuufi gibira bara 2008 kan kaffaleefi hayyama daldalaa bara 2009 haaromsuu isaaf ragaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii irraa dhiheessuu kan dandau akkasumas ragaa haaromsa ogummaa ijaarsa irratti kan bara 2009. Kan Mootummaan akka dhimma imaammataatti baasu qofa osoo hin taane dhimma hiree ofiin morteeffachuu wajjin daran hidhata cimaa qaba. Bara 2009 keessatti hojii ijaarsa iskimoota bishaanii adda addaa hojjatamanii tajaajila kennuu eegalaniin, uwwisa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo keenyaa kan baadiyyaa % 60.