Beeksisa Hojii Biiroo Barnoota Oromiyaa

Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Beeksisa; NU QUNNAMA. Haala kanaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa haata'u jennee utuu iyyinuu afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uuf deema!. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf keennaniin beeksisaniiru. Nageenya magaala Gambeellaa bakka duraatti deebisuuf hirmaannaa ummataa barbaada- Obbo Gaatluwaak Tuut Walitti qabaan komaand poostii magaalichaa fi preezdaantin naannichaa obbo Gaatluwaak Tuut rakkoon nageenyaa magaalichatti muudate bakka duraatti deebisuuf hojii eegalameef hirmaannan fi deeggarsi ummataa barbaachisaadha jedhaniiru. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Qajeelfama kanarratti hundadaauudhaan dogoggora jijjiirraa baajataa manneen hojii mootummaatiin raawwatame Adeemsa Hojii Ijoo Karooraa fi Baajataa Biiroo ykn Adeemsi karooraa fi baajata waajjira MMD godinaa/ aanaa/magaalaa mormii guyyaa 5 (shan) keessatti barreeffamaan mana hojii jijjiirraa raawwatee ni beeksisa. Join Facebook to connect with ካሳሁን በቀለ and others you may know. Hojii keenya nu gargaaruuf kan nu gargaaru PHI xiqqoo qofa ilaalla. Biiroo Barnoota Oromiyaa xalayaa kanaa hatattaman download gochuun waajjira barnoota kenna. Biiroon Barnoota Oromiyaa fi waldaan Barsiisoota Naannoo Oromiyaa waliin ta'uun rakkoowwan fi qaawwaa hojii irratti mul'atan hiikuudhaaf barbaachisaa ta'ee yoo arge qajeelfama kana fooyyessuu ni danda'a. Kaan ammoo osoo barnoota hin fixiin gara mana hidhaatti guuramanii deeman ifa gala dha. Finfinnee,/TOI/, Onkoloolessa 4/2012 Dargaggoonni hojii tajaajila lammummaa keessatti gahee olaanaa bahatanii fi duudhaa Oromummaan hojjetaniif Finfinnee Galma giddu gala aadaa Oromootti beekamtiin kenname. Barnoota olaanaa-Namoota Afaan Oromoon dubbachuu, dhaggeeffachuu, barreessuufi dubbisuu dandahaniif leenjii akkaataa barreessuu sadarkaa olaanaatti nileenjifna. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta'uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. kan Waldaa Hojii. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Afaan Amaaraa gara manniin barnoota baadiyaatti osoo hin hafin kan babalátaa dhufe. Biiroo Haqaa Oromiyaa. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 damee barnoota saayinsii, tekinooloojii, hojii uumuu akkasumas misooma Biiroo Aadaafi Turiizimii Oromiyaa,. Haaluma kanaan: 1ffaa. Innis kitaaboonni ittiin barsiisaa turan keessatti barreeffamoota, seenaa Oromoo, aadaa oromoo fi sabboonumaa Oroomoo cimsutu keessa ture. Namoonni Beekan barsiisaa ture kanneen umuriin isaanii barnoota irra darbee fi gurguddoo waan turaniif, hawaasi naannoo ijoolleen isaanii hojii qonnaa dhiisanii barnootatti waan jalaa goran itti fakkaannaan itti gumguman. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Obbo Mulaatuu Tsiggee Dastaa…. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu’aa ta’eera. As irattis waan hubatamuu qabuutu jira. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Akka guutu Oromiyaatti yeroo amma kanatti qaala'insa jiruuf jireenyaa fi hojiidhabdummaan ija baasee dargaggoonni Oromoo dhabbilee barnoota olaanoo akka Yuunibarsiitii fi Kolleejjota garaagara irra sadarkaa barnoota dipiloomaa hanga Digrii 2ffatti baratanii hojii dhabdee ta'uun dararama ilmi namaa hin arginee argaa jiru, sirni EPRDF sirna dabbalee walaalaa fi ogummaa hin qabneen kan. Carraa Hojii 18 12 2011 - Duration: 3 minutes, Biiroo Barnoota Oromiyaa 08 12 2011 - Duration: 5 minutes, OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 5,272 views;. Jijjiirama Afaan Oromoo agarsiisaa jiruufi, HIIKKAAN FEESBUUKII AFAAN OROMOO dabalatee Maaltu JIRA, Ibsa Gabaabaa kana waliif dabarsaa. 75/1995 Fooyyessuuf Labsii Bahe Labsii Tarn Ovar Taaksii Mootummaa Naannoo Oromiyaa hojiirra jiru jijjiirama bu'uura adeemsa hojii Naannicha keessatti gaggeeffame wájjin akka wal-simu taasisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Akkaataa Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Labsii Lak. Yoo feete ni hatti, fetus ni saamti feetus ajjeesaa feetus hidhaa akka turte namuu. Regierungsinstitution. Odaa Network. Nageenyaafi tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuu keessatti hawaasni tumsa irraa eegamu gochuu akka qabu hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo beeksisan. Haa geettu JAWAAR MUHAMMADif. Naannoolee biroo Qooqi hojii isaanii Afaan Amaaraa ega taasiftee bubbultee jirti. Gama biraatiin Dubbi Himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ''Gama keenyaan tarkaanfiin fudhatame hinjiru. Dr Abarraan I/A/Ministeera Qonnaa fi Misooma Baadiyyaa Itiyoophiyaa kan turanii fi sadarkaa federaalawaatt gita hojii gara garaa irratti Muuxhojjataniiru. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa 12 de agosto de 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Hojii keenya nu gargaaruuf kan nu gargaaru PHI xiqqoo qofa ilaalla. "Biiroo" jechuun Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa jechuudha. u may access any information, mission, vision and other stuff. As irattis waan hubatamuu qabuutu jira. Lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa buqqaasan gubbatti waa hunda kan jaarratte. Qabiyyeen barnootaa yeroo karoorfame keessatti akka xumuramuuf hojjechaa jiraachuu Biiroon Barnoota Oromiyaa hime. Walqaunnamtii alaa Walqunnamtii waldaa fi qaama alaa ykn qoodafudhatoota wajjin godhamu ta'a. Yoo feete ni hatti, fetus ni saamti feetus ajjeesaa feetus hidhaa akka turte namuu. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa. 12 caalun hojjetamaa jiru. kanaaf,woyyaaneef summii lammii keessaatii, nama qeequu malee hojiin hin qabne, nama hinaafuu malee hin gammanne, nama waa diiguu malee takkaa ijaaruu hin beeknetti. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Haata’utii, adeemsi ce’umsa qawwee irraa gara siyaasaatti godhamu yeroo ammaa kana danqaa keessa seenee jira. ila Maraa AADAA TURIIZIMIIFI ISPOORT1i BIIROO AADAAFI TUURIZIMII Kutaa Turizimii BIIROO GURMAA'INA UUMMATAA, DHIMMA HOJJATAAFI HAWAASUM. Beeksisa hojii, oduu fi waantota isin bohaarsan yeroo yerootti argachuuf Page kana Like godhaa!. 12 caalun hojjetamaa jiru. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf ana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu’aa ta’eera. Namu waan jedheef afaanma guutatee dubbata. AANGOO BULCHIINSAA; Aangoo seeraan Finfinnee bulchu u keessatti Oromoon yoo xinnaate kootaa dhibbeentaa 50 qabaachuu qaba. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. Wayita aangooirra turte kanattis callistee akka mootummaatti hojii mootummaan biyya tokkoo Saboota biyya isaa bulchuu akka itti bulchuu qabutti bulchaa hin turre. Mootummaan gabroonfataa uummata Oromoo qe’ee fi lafa isaa irraa buqqisuu aadeffate har’a illee saalfii tokko malee magaalota naannoo FF kan akka L/Xaafoo L/Daadhii,Burraayyuu,Sabbataa fi Duukam fa’aatti lafa qonnaan bulaa irraa saamee maallaqattii gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun. Mira dhadhabbii. Join Facebook to connect with ካሳሁን በቀለ and others you may know. Adeemsi baruu fi barsiisuu akka gufatu taasiaa jiran. O fi hogganntuu Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immani Oromiyaa kan taate ilaalchisuun hoggaansi, Managementiin fi hojjatoonni Biirichaa hundi gaddi guddaan kan itti dhagahame ta'uu ibsaa maatii, firoottani fi jaalleewwan qabsoo ishiitiif jajjabina. Afaan Oromoo gara Teekinoolojitti Fiduuf gahee Ilmaan Oromoo Afaan kun dhiiga hayyoota adda addaatiin miilli lafatti gadi dhaabbatee QUBEE ofii isaa fayyadamee hawaasa baldhaa tajaajiluu erga eegalee bubbulee jira. 00 (Biiliyoona tokkoofi miiliyoona digdamii tokkoofi kuma dhibba afuriifi kuma afurtamii shaniifi sagaltamii sagal /100) bahii ta'ee akka kaffalamuuf gaafatan. Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA BY GIBE · JULY 2, 2015 3514 SHARES Share on FacebookShare on Twitter SEENAA JIREENYAA BARREESSAA BEEKAN GULUMMAA IRRANAA Sabboontuu Inkoosaatiin Hojii inni hamma ammaatti hojjete umurii isaa waliin wal hin simu. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan. Biiroo 14 tti dhiyaachuun galmaa'uu ni dandeessu. your password. haa tauu malee qubeen isaan kaayan osoo hojii irra hin oolin hayyuun fi bekhaan oromoo DR Sheikh Mohammed-rashad khabir Abdullee kan dhalootan gama baha oromiyaa naannawa harar turan lafa kaayanii akka ummanni itti fayyadamu godhan. Obbo Adimaasun ibsa keennaniin ummanni Oromoo waggoottan sadan darban gaaffiiwwan siyaasaa,diinagdee,fayyadamummaa misooma waliigalaa irratti qabsoo. Boordii keessaa bahuu isaas Biiroo ni beeksisa. The URL has been copied to your clipboard Waan qormaata kutaa 12 baranaa dhiyoo tanaayyuu woma hedduu jechuutti jiran. Hojii bal'aa hawaasaaf hojjechaa jirtaniif galatni keenyas guddaadha. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa. Barnoota gahumsaa-Namoota Afaan Oromoo dubbachuufi dhagahuu dandahan garuu sirriitti barreessuufi dubbisuu hindandeenye barsiifnee sirriitti barreessuu akka dandahan deggarra. MNO Afaan Oromoo akka Afaan hojii isaatti ilaalee hin beeku, kanaaf Waggoota 27'n darban kana keessatti kunuunsi tokkollee Afaan kanaaf godhame hin jiru. UNICEF Itoophiyaa. Dr Abarraan I/A/Ministeera Qonnaa fi Misooma Baadiyyaa Itiyoophiyaa kan turanii fi sadarkaa federaalawaatt gita hojii gara garaa irratti Muuxhojjataniiru. Namu waan jedheef afaanma guutatee dubbata. kanatti aansuun yaanni koo akkuma ibsuuf yaaletti duula obboo Jawaar Muhammad iin jaarmaya KWO irratti baname ilaala. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Bulchiinsi Mooraa Yuuniversitii Jimmaa Beeksisa Ebla 22/2014 waaree boodaatti biiroo Dean Barattootatti barbaadamtu jechuun baase irratti barattoota Oromoo 6 gara waajjirichaatti waamaman, Barattootni akkuma dhaqanitti biirootti olgalchuun hanga galgala keessa sa'aa 12:30tti doorsisaa turuun dhumarratti poolisa federalaan qabamani wajjira. Biroo Eegumsa fayyaa oromiyaa yeroo kamiiyuu caalaa komii hojjatoota sektarichaa hikuuf hojii bal'aa hojachaa jir. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Wixineen labsii kun fedhii fi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uun eerameera. Baroota dheeraaf Afaan Oromoon weellisaa kan jirtu Artisti Almaaz Tafarraa, seenaa muuziqaa Oromoo keessatti hojii gurguddaa hojjachuun kan beekamtuu dha. Milkeessaan akka jedhutti, Afaan Oromoo afaan Hojii yookaan Afaan Mootummaa Giddu galeessaa ta'uu dhabuun Oromiyaa Irratti miidhaa guddaa qaba. 75/1995 Fooyyessuuf Labsii Bahe Labsii Tarn Ovar Taaksii Mootummaa Naannoo Oromiyaa hojiirra jiru jijjiirama bu'uura adeemsa hojii Naannicha keessatti gaggeeffame wájjin akka wal-simu taasisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Akkaataa Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Labsii Lak. Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa Lakk. Aziizaa Abdii Miseensa Koree hojii raawwachiiftuu Dh. Galmeessa Guddifachaa “Guddifachaa “jechuun daa’ima ofii kan hin taane bu’uura seeraa mana murtii aangoo qabuun walii galtee mirkana’een daa’ima ofii gadhachuu dha. Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal'a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. As irattis waan hubatamuu qabuutu jira. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Obbo Taaddasaan. Biiroo 14 tti dhiyaachuun galmaa'uu ni dandeessu. Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa 13. Abiy Ahimad Alii. 18)“Kaffaltii hojii gaggeessaa” jechuun hanga maallaqaa hojii gaggeessuuf yookiin tajaajila bulchinsaaf kaffalamu yoo ta‟u, kaffaltii qaxaramuu irraa argamu hin dabalatu. Kana malees, ragaan Biiroo Barnoota Oromiyaa bara 2005 akka ibsutti daaimman bara kana jiran keessaa mil. Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Hojii gaggeessan mana maxxansa TBO Inj. Instead the government continued to use arbitrary arrests and prosecutions to silence journalists, bloggers, protesters, and supporters of opposition political parties; police responded to peaceful protests with excessive force; and there was no indication of any government willingness to amend repressive legislation that was increasingly condemned for violating international standards. 34,989 likes · 5,541 talking about this. Yaa'iin Barnoota Naannoo Oromiyaa dhaadannoo" Qulqullinni barnootaa guddina waliigala biyyaaf" jedhuun Magaalaa Fin finneetti taa'amee jira. Qubeen Saaphaalloos Afaan Oromoo barreesuuf keessattu baha Oromiyaatti tajaajila ture. Biiroo Barnoota Oromiyaa garba garbaa gadii kan akka Dhaabaa Dabaleefaa irra keessee akka fedha isheetti tarkaanfachiisaa jirti. [email protected] Haaluma kana cimsuun Gadaa malbaa (1988:16) Namoota biyya alaa Oromiyaa do’ataniin wanti hedduun waa’een Afaan Oromoo kan barreeffame keessumaayyuu Misiyoononni Awrooppaa hojii baay’ee arfii Roomaa, Saabaa fi kan Arabaa fayyadamuu dhaan Afaan Oromoon kan barreessan yeroo ta’u, meeshaaleen maxxaafaman kitaaba qulqullu dabalatee faaruu. Oromiyaa keessaa Tulluun Cuqqaalaa araddaa irreechaa isa guddichadha. Daani'el Guddisa akka dubbatanitti ijaarsi mana maxxansa kun erga jalqabe kan ture fi rakkoolee garagaraa kan qabu kan ture rakkoo kan furuuf Mootummaan ji'oota sadiin dura kallatti ka'ameen hordoffii fi too'annoo hojii ijaarsaa kan Abbaa taayitaa konistiraakshinii oromiyaan akka ta'u. Sirna badhaasaa kana kan qopheesse biiroo dhimma dubartootaa, daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaati. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. Afaan Oromoo gara Teekinoolojitti Fiduuf gahee Ilmaan Oromoo Afaan kun dhiiga hayyoota adda addaatiin miilli lafatti gadi dhaabbatee QUBEE ofii isaa fayyadamee hawaasa baldhaa tajaajiluu erga eegalee bubbulee jira. Qormaanni torbaan kana raawwatamuuf kan karoorfame yoo ta'u, guyyaa har'a dirqii dhan akka addaan dhaabbatu taasifameera. Naannoolee biroo Qooqi hojii isaanii Afaan Amaaraa ega taasiftee bubbultee jirti. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. Oromiyaa keessattis suuta hojjachaa jiraachuu argaa jirra. October 26, 2012 The oppressed people of Ethiopia have spent years of painful struggle against alien’s domination and dictatorship. BEEKSISA QAXARAA. Biiroon Aadaafi Tuurizimii Oromiyaas kitaabolee kunneen konkolaataa tokko guutuu Biiroo Barnoota Oromiyaatiif kennee ture. Dhimmoota Qajeelfama kanaan Hin Hammatamiin. Sektera Qonnaa keessatti (Biiroo Qonna fi qabenyaa Uumamaa, Interprisii Sanyii Filatamaa Oromiyaa, Biroo qabeenynaa misooma fi eguumsaa fayyaa Beeyiladaa oromiyaa, Ejensii Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa, Koomishnii misooma naanno Horsiisee Bulaa,. YAADACHIISAA fi WAAMICHA Hayyoota Afaan Oromoo, Ogeeyyii Koompitaraafi Ilmaan Oromoo Maraaf HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO ilaalchisee. 3) Koreen Boordii hundeesse kamiiyyuu boordichi bu'aa fi faayidaa ummataatiif hin hojjanne jedhee yoo amane, itti fayyadamtoota bishaanii mari 'achiisuun sagalee 01 ta'een mufieessisuudhaan boordii hundeesse keessaa bahuu ni danda'a. dhabbilee barnoota olaanoo akka Yuunibarsiitii fi Kolleejjota garaagara irra sadarkaa barnoota dipiloomaa hanga Digrii 2ffatti baratanii hojii dhabdee ta'uun dararama ilmi namaa hin arginee argaa jiru, sirni EPRDF sirna dabbalee walaalaa fi ogummaa hin qabneen kan durfamuu waan ta'eef of shakkii angoo irraa ka'uun. 1K views $öől Ðãvě , 04:32. 31,854 likes · 270 talking about this. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. Ofi Mootummaan naannoo Oromiyaa isaan gaggeeffamu Aadaa, Seenaafi Afaan Oromoo guddisuuf tarkaanfii seenaa qabeessa ta'e fudhachuun, Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa bara 1985 hundeessuun Aadaan ummata Oromoo ifa akka ba'u seenaa,. EGRBHO Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa. Kun akkuma jirutti taee daaimman maatiin irraa du`aniifi rakkoolee garaagaraatiif saaxilaman mil. Haala kanaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa haata'u jennee utuu iyyinuu afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uuf deema!. 97,954 likes · 22,108 talking about this. qabaniin kan yeroo kamuu caalaa, irree diinagdee ABO cimsuu hojii fardii taasifatuu qaban. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. 1 Gahee hojii Biiroo Barnoota Oromiyaa Biiroon Barnoota Oromiyaa sagantaa barnoota fagoo naannicha keessatti gaggeeffamu ilaalchisee aangoo fi itti gaafatamummaa armaan gadii ni qaabaata. " Lakkoofsa Eenyummaa kqffalaa gibiraa" jechuun hojii daldalaa gibirri itti kaffalamuu ykn hojii galii argamsiisuu kamiyyuu irratti namanii boba'ee waraqaa raga Lakkoofsa adda ta'e qabatee Biirootiin kennamuu dha. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Beeksisa Wal-gahii WWDO, Sadaasa 03, 2013 Walga'ii keenya idilee kan ji'a dhuftuu akkuma barame Sadaasa gaafa 03, 2013 gageeffanna. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Afaan Oromoo gara Teekinoolojitti Fiduuf gahee Ilmaan Oromoo Afaan kun dhiiga hayyoota adda addaatiin miilli lafatti gadi dhaabbatee QUBEE ofii isaa fayyadamee hawaasa baldhaa tajaajiluu erga eegalee bubbulee jira. Join Facebook to connect with Boonsan Baayisaa and others you may know. Addee Fatiyaa Muhaammad Alii…Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa 14. Qormaatni Biyyoolessaa Addan Citeera! Qormaatni biyyoolessa kutaa 12 addaan cituunsaa biiroo Ministera Barnoota Biyyoolessaa ibsanii jiru. Namni tokko osoo badiin shakkameellee dhimmatti mootummaan ukkaamsee fudhatuuf hin jiru,'' jechuun Hogganaan Itti-aanaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Dheeressaa Tarrafaa kaleessa BBC'tti himaniiru. Abbaan qabeenyaa kun rakkoo hawaasa naannichaa barnoota irratti qabu hubachuun kaka’umsa ofii isaan mana barumsaa ijaaree lammii isaaf qaqqabamaa taasisee jira. Mesfin Woldemariam, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa. Chaartarii Lammiilee Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa Amajjii /2005 Finfinnee. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. Koollejjii Hoggansa Hojii Liidistaar irraas digirii lammaffaa Maastersii Bulchiinsa Biizinesii yokaan 'MBA' argataniiru. Kanaaf, guyyaa kanatti dhimmoota barsiisaa, bashannansiisaa fi bo'aarsaa ta'an qopheessine irratti waliin akka hirmaannuuf dargaggoota naannoo Washington DC, MD fi VA jiraattaniif waamicha dabarsina. ' rig, hhà 3). Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Beekan Guluma Erena: Mul'ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA BY GIBE · JULY 2, 2015 3514 SHARES Share on FacebookShare on Twitter SEENAA JIREENYAA BARREESSAA BEEKAN GULUMMAA IRRANAA Sabboontuu Inkoosaatiin Hojii inni hamma ammaatti hojjete umurii isaa waliin wal hin simu. à haw, E) aoC'PC. 3) Koreen Boordii hundeesse kamiiyyuu boordichi bu'aa fi faayidaa ummataatiif hin hojjanne jedhee yoo amane, itti fayyadamtoota bishaanii mari 'achiisuun sagalee 01 ta'een mufieessisuudhaan boordii hundeesse keessaa bahuu ni danda'a. Barnoota gahumsaa-Namoota Afaan Oromoo dubbachuufi dhagahuu dandahan garuu sirriitti barreessuufi dubbisuu hindandeenye barsiifnee sirriitti barreessuu akka dandahan deggarra. Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Adeemsi baruu fi barsiisuu akka gufatu taasiaa jiran. Waggoottan kurnan lamaan darban Oromoon Afaan Isaatiin barata otuu jedhamuullee miidhaa guddaan Afaan Oromoo irra gahaatti jiru waan salphaa miti. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Aangoo fi Gahee Hojii; Caaseffama Mana Hojii; Tajaajila. Humni namaa hojii qormaata Kanaaf bobbaafamanis namoota kuma 42 fi 327 akka ta'anis beeksisaniiru. Oromiyaa mara keessatti hiriiree “ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta’uu keenya baraa. 162/2003n aangoo fi gahee hojii Biroo Bishaan Albuudaa fi Inarjii Oromiyaatiif kennamee akka armaan gadiitti ibsamee jira. Har’aa jalqabee hanga Kamisaatti kennamuuf kan ture qorumsi kutaa 12ffaa kun kan haqame qorumsi Afaan Ingiliffaa Koodii 12 ba’uusaan waan mirkanaa’eef akka ta’e miniteerichi beeksiseera. Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa Lakk. The URL has been copied to your clipboard Waan qormaata kutaa 12 baranaa dhiyoo tanaayyuu woma hedduu jechuutti jiran. "Gaffii ummata Oromoo yeroo dheeraaf ka'aa turan qabanneessuf malee ulagaa manni barnootaa guuttatee hojiitti seenu hin guuttanne," jedhu. u may access any information, mission, vision and other stuff. " Lakkoofsa Eenyummaa kqffalaa gibiraa" jechuun hojii daldalaa gibirri itti kaffalamuu ykn hojii galii argamsiisuu kamiyyuu irratti namanii boba'ee waraqaa raga Lakkoofsa adda ta'e qabatee Biirootiin kennamuu dha. Waan kan ta'eef dorgomtootni ulaagaa dandeettiiwwan barbaachisuu guutan Adeemsa Hoji Misoomaa fi Bul. Dhimmoota Qajeelfama kanaan Hin Hammatamiin. (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Kan nama gaddisiisu manniin barnootaa woggaa muraasa dura maagaalaa Oromiyaa heddu keessatti Afaan Oromoon barnoota laataa turan suuta suutaan gara Afaan Amaaraatti jijjiiramuu isaaniiti. Ibsa Gaddaa Biiroo Pabliik sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa boqochuu Ad. Sababa IA taheef miseensa caffee waan hin taheefi hojii pirezdaantummaa dabalee kan hojjatu taha. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. The code has been copied to your clipboard. Eegumsa Qulqullina Naannoo Sagantaa eegumsa qulqullina naannoo qabameen Dilbata dhufu Adoolessa 7/2011 Magaalota Guutuu Oromiyaa keessatti naannoo qulqulleessuun marsaa 3ffaaf akka raawwatamus Obbo Admaasuun himaniiru. net #ethiojobs (Job Expired). Sagantuma hojii kanaatiin Miseensonni Caffee Oromiyaa boru waaree Booda Adaamaatti biqiltuu akka dhaabanis ibsaniiru. Join Facebook to connect with Abdurehman Mama and others you may know. BEEKSISA QAXARAA. Raawwii hojii kurmaana 1ffaa Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, Ejensii Teeknoloojiifi Qunnamtii Odeeffannoo (TQO), Ejensii Saayinsiifi Teeknoloojiifi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa (Oromia State University) qorachuun dhimmoota kurmaana itti aanu keessatti xiyyeeffannoo argachuu qaban koreen kun adda baasuun sektaroota kanaaf duubdeebii kenne keessaa muraasni, meeshaaleen. Biiroo pablik. Komishiniin Siivil Sarviisii Oromiyaa Manneen Hojii labsii Lakk. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa. Carraa Hojii 18 12 2011 - Duration: 3 minutes, Biiroo Barnoota Oromiyaa 08 12 2011 - Duration: 5 minutes, OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 5,272 views;. Afaan kanaan waajjiraalee garaa garaa keessatti ittiin hojjetama jira. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. Biiroon Aadaafi Tuurizimii Oromiyaas kitaabolee kunneen konkolaataa tokko guutuu Biiroo Barnoota Oromiyaatiif kennee ture. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Deeggarsa obboleessa isaa Luba Guddinaa Tumsaafi obboleessa isaa Naggasaa Tumsaa waliin Naqamtetti sadarkaa 1ffaa baratee sadarkaa 2faa ammoo ‘Ethiopia Evangelical college’ Bushooftuutti barate. ካሳሁን በቀለ is on Facebook. Akka guutu Oromiyaatti yeroo amma kanatti qaala'insa jiruuf jireenyaa fi hojiidhabdummaan ija baasee dargaggoonni Oromoo dhabbilee barnoota olaanoo akka Yuunibarsiitii fi Kolleejjota garaagara irra sadarkaa barnoota dipiloomaa hanga Digrii 2ffatti baratanii hojii dhabdee ta'uun dararama ilmi namaa hin arginee argaa jiru, sirni EPRDF sirna dabbalee walaalaa fi ogummaa hin qabneen kan. Iyyannoon hojii waan heddu ammata. Qaamni investimentii, daldalaa, ijaarsaa fi kanneen biroo akka hojjetamaniif eeyyama kennu dursa dhiibbaa pirojektichi naannoo irratti fiduu danda'uu isaa eeyyama biiroo lafa baadiyaa fi eegumsa naannoo Oromiyaa irraa argachuu qaba. AANGOO BULCHIINSAA; Aangoo seeraan Finfinnee bulchu u keessatti Oromoon yoo xinnaate kootaa dhibbeentaa 50 qabaachuu qaba. haa tauu malee qubeen isaan kaayan osoo hojii irra hin oolin hayyuun fi bekhaan oromoo DR Sheikh Mohammed-rashad khabir Abdullee kan dhalootan gama baha oromiyaa naannawa harar turan lafa kaayanii akka ummanni itti fayyadamu godhan. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. OMN karoora isaa keessatti Oromoof Oromiyaa adunyaa barsiisuuf,ilmaan Oromoo biyya namaa keessatti dhalataniif carraa seenaa,aadaaf eenyummaa biyya isaanii barsiisuu banuu dha. "Mana Hojii Naannoo" jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan, Ejensiiwwan, Inistiityuutiiwwanii fi kanneen biroo seeraan dhaabbatanii sadarkaa Naannoo irratti argamanidha. Waaj: 0115536963. Beeksisa Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2011 barattoota haaraa gosa barnootaa gara garaatiin digirii tokkoffaa fi lammaffatiin sagantaalee torbee, fagoo fi galgalaatiin simatee barsiisuu barbaada. Sirreessa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Guraandhala 24 bara 1997 maxxanfamee baherratti beeksisa Obbo Alimaawu Asmaaree baasifatan keessatti maqaan isaanii Alamuu Asmaaree jedhamee kan bahe dogoggoraan waan taeef obbo Alimaawu Asmaaree jedhamee sirreeffamee haa dubbifamu. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Abdurehman Mama is on Facebook. "Barmaatilee Miidhaa Geessisaniifi Yakkoota Dubartootaaf Daa'imman Irratti Raawwatamaa Turan" ittisuudhaaf manneen hojii mootummaa dhimmi ilaallatu shan (5) Mana Murtii Waliigalaa, Biiroo Haqaa, Biiroo Fayyaa, Biiroo Dhimma Dubartootaaf Daa’immaniifi Komiishinii Poolisii Oromiyaa qindoominaan hojjachuudhaaf raawwii hojii isaaniifi karoora. Join Facebook to connect with Solomon Bogale and others you may know. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. [email protected] Beekan Guluma Erena: Mul'ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Nageenya magaala Gambeellaa bakka duraatti deebisuuf hirmaannaa ummataa barbaada- Obbo Gaatluwaak Tuut Walitti qabaan komaand poostii magaalichaa fi preezdaantin naannichaa obbo Gaatluwaak Tuut rakkoon nageenyaa magaalichatti muudate bakka duraatti deebisuuf hojii eegalameef hirmaannan fi deeggarsi ummataa barbaachisaadha jedhaniiru. Join Facebook to connect with Abdurehman Mama and others you may know. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan. Namoonni Beekan barsiisaa ture kanneen umuriin isaanii barnoota irra darbee fi gurguddoo waan turaniif, hawaasi naannoo ijoolleen isaanii hojii qonnaa dhiisanii barnootatti waan jalaa goran itti fakkaannaan itti gumguman. barsiisota Afaan Oromoo kutaa saglaffaa barsiisaniif leenjiiwwan adda addaa tooftaa barnoota caasluga waliindubbii ilaalchisee akka laatamuuf haala mijeessuu; b. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan. Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa - 「いいね!」32,100件 · 213人が話題にしています - WPMNO H/oolmaa Imaammattootaa, Tarsiimowwan misoomaafi B/Gaarii. Gumiin Abbootii Gadaa Oromiyaa dhimma walitti bu’iinsa ABO fi Mootummaa Jidduu jiru irratti mari’achuuf Waltajjii marii Amajji 14, 2011 qopheessuun isaa ni yaadatama. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Barnoota digirii sadaffaa ykn Dooktarummaa ‘PHD’ isaanii immoo, Dhaabbata Qu’annoo Nageenyaafi Tika-nagaa(‘peace and security studies’), Yunivarsitii Finfinnee irraa bara darbe jechuun bara 2009 argataniiru. Sochiin Dargaggoota Oromoo Addunyaa maraa itti fufa. Eegumsa Qulqullina Naannoo Sagantaa eegumsa qulqullina naannoo qabameen Dilbata dhufu Adoolessa 7/2011 Magaalota Guutuu Oromiyaa keessatti naannoo qulqulleessuun marsaa 3ffaaf akka raawwatamus Obbo Admaasuun himaniiru. Bara 1988 Obbo Dirribii Damussee kabaja ayyaana Irreechaaf bara 1988 dargaggootni manguddoota Waldaa Maccaafi Tuulamaa waliin walitti makamuun namoota jaha tahantu magaalaa Finfinnee irraa. 12 caalun hojjetamaa jiru. Koollejjii Hoggansa Hojii Liidistaar irraas digirii lammaffaa Maastersii Bulchiinsa Biizinesii yokaan ‘MBA’ argataniiru. Inistitiyuutiin Aartii Oromiyaa tibbana magaalaa Adaamaatti hundaa'e, eebbifamuun hojii eegaleera. "Waajjira Mootummaa Naan- noo" jechuun Biiroo, Waajjira, Komishinii, Abbaa Taayitaa, Inistitutii, Ejensii ykn qaamota biroo Mootum- maa Naannichaatiin dhaab- batanidha. Beeksisa Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2011 barattoota haaraa gosa barnootaa gara garaatiin digirii tokkoffaa fi lammaffatiin sagantaalee torbee, fagoo fi galgalaatiin simatee barsiisuu barbaada. "Gaffii ummata Oromoo yeroo dheeraaf ka'aa turan qabanneessuf malee ulagaa manni barnootaa guuttatee hojiitti seenu hin guuttanne," jedhu. YAADACHIISAA fi WAAMICHA Hayyoota Afaan Oromoo, Ogeeyyii Koompitaraafi Ilmaan Oromoo Maraaf HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO ilaalchisee. Caffeen Oromiyaa oolmaa isaa Adoolessa 13/2008 Muudama Adda Addaa Raawwateera Caffeen Oromiyaa, Kabajamoo Obbo Maashoo Olaanaa Bultoo Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Oromiyaafi Kabajamoo Obbo Abraahaam Aduulaa Daariyrektara Dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaa ta'anii akka hojjetaniif muudama isaanii mirkaneessee jira. Dhimmuma namoota Ajjeefaman kanaa irratti maryachuuf gara masaraa mootummaa biyyaalleessaa kan deemanii turan Obboo Alamaayyoo Dassaalanyi,Miseensa koree giddu-galeessaa DHDUO fi ogganaa biiroo misoomaa fi mallaqaa Oromiyaa kan turan, achum masaricha keessatti ajjeefamaniiru. [ September 5, 2019 ] OBN – Murtoo Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo dabarse kan fudhatan ta’uu Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo himaniiru. Haala kanaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa haata’u jennee utuu iyyinuu afaan Amaaraa afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta’uuf deema!. Innis kitaaboonni ittiin barsiisaa turan keessatti barreeffamoota, seenaa Oromoo, aadaa oromoo fi sabboonumaa Oroomoo cimsutu keessa ture. guyyaa ayyaana Ateetee dubartiin Ateettee facaafattu dinqa teessi malee hojii hin hojjattu. Humni namaa hojii qormaata Kanaaf bobbaafamanis namoota kuma 42 fi 327 akka ta'anis beeksisaniiru. Duraan dursee isin yaa gahu nagaan koo kan jaalalaa fi gsmmachuu ilmaan oromoo hunduma keessaniif. ) Gabaasa Waggaa 2013/14 9 Boordii Daayireektarootaa Dr. Akaakuu Kitaabotaa Bara Baay'ina Gatii 1 Mammaaksa Oromoo Jildii 1 1987 10,000 30 2 Mammaaksa Oromoo Jildii 2 1990 5,000 30. Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. PHI kan darbe, kan. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. Join Facebook to connect with Solomon Bogale and others you may know. Akaakuu Kitaabotaa Bara Baay'ina Gatii 1 Mammaaksa Oromoo Jildii 1 1987 10,000 30 2 Mammaaksa Oromoo Jildii 2 1990 5,000 30. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. 'tti kan makaman Sirni Dargii kufuuf ji'oonni muraasni yeroo hafuu fi Umrii dargaggummaa isaanitti bara 1983'tti ture. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. from your list? Sagalee Biiroo Aadaa Fi Beeksisa Oromiyaa. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf ana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. Kaan ammoo osoo barnoota hin fixiin gara mana hidhaatti guuramanii deeman ifa gala dha. BEEKSISA QAXARAA. Kabaja sirna ayyaana Ateetee godina Wallagga bahaa Guyyaan Ateetee kudha afuritti yammuu galu namni nii waamama kana keessatti Abbaan manaas hirmaannaan isaas bayyeedha. Mira dhadhabbii. Oromiyaa mara keessatti hiriiree “ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta’uu keenya baraa. Biiroo barnoota Oromiyaatti, geggeessaa deemsa hojii, odeeffannoo fi quunnamtii uummataa kan ta’an obbo Kaasaahuun Degefu immoo, haroon Basaqaa guutee Mana Barnootaa Sadarkaa Lammaffaa Daandii Guddinaa dhuunfachuu isaa amananii, "bishaan mana barnootichaatti seene jilba kan hin dabriin waan taheef waan ta’eef yaaddessaa miti" jedhan. Barnoota olaanaa-Namoota Afaan Oromoon dubbachuu, dhaggeeffachuu, barreessuufi dubbisuu dandahaniif leenjii akkaataa barreessuu sadarkaa olaanaatti nileenjifna. Ka duraan Oromiyaa keessatti barsiisaa fi aangawaa biiroo barnootaa turan, Obbo Abdurazaaq Kadiir garuu, "Oromiyaa. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. 34,989 likes · 5,541 talking about this. Pilaanii 225/364/98 tae galmaaee Sihaam Mahaammad Baasifatan keessatti Kaaree meetira 200 kan tau Magaalaa Sandaafaa Bakkee irraa naaf kenname waan na jalaa badeef kan. Darajjee was the stabilizer of Oromiyaa Education. Waldaa gargaarsa manguddootaa Felagee hooggansaa fi ogeessota biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa kan daawwatan yammuu ta'u meeshalee qulqullinaa fi huccuu halkanii garaa garaa deeggarsaan gumaachamee jira. UNICEF Itoophiyaa. 31,380 likes · 330 talking about this. Addee Fatiyaa Muhaammad Alii…Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataa fi Hawaasummaa Oromiyaa 14. Sababa IA taheef miseensa caffee waan hin taheefi hojii pirezdaantummaa dabalee kan hojjatu taha. Kitaaboleen asoosamaafi, seenaa,akkasuma hinbaayi'etin malee diraamaan,tiyaatirriifi fiilmiin Afaan Oromootiin hojjetamaa jiru. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. 97,954 likes · 22,108 talking about this. Bu’ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce’umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta’eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Kallattiiwwan Furmaataa Kallattiin waliigalaa rakkooleen seektera lafa magaalaa armaan olitti tarraawan hiikuuf hordofamuu qabu inni jalqabaa, kallattii waliigalaa rakkoo misoomafi bulchiinsa gaarii magaalaalee furuuf akka biyyoolessaafi naannoo keenyaatti taa’e giddu gala godhachuun ta’uu qaba. Mootummaan gabroonfataa uummata Oromoo qe’ee fi lafa isaa irraa buqqisuu aadeffate har’a illee saalfii tokko malee magaalota naannoo FF kan akka L/Xaafoo L/Daadhii,Burraayyuu,Sabbataa fi Duukam fa’aatti lafa qonnaan bulaa irraa saamee maallaqattii gurguratuu irra darbee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa ifaan ifaatti irraa fuudhuun ummaata Amahaaraa fi Tigrree naannoo isaanii irraa fiduun. Wixineen labsii kun fedhii fi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uun eerameera. [ September 5, 2019 ] OBN – Murtoo Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo dabarse kan fudhatan ta’uu Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo himaniiru. your password. Bu'uruma kanaan, Dh. UNICEF Itoophiyaa. Welcome! Log into your account. Bu'ura Obbo Ibsaa Guutamaa bara ce'umsaa lafa kaayeerratti hogganoota Biiroo Barnoota Oromiyaa kan yeerro adda addaa hundayyu (Mulugeetaa Ammannaa, Birhaanuu, Yohaanis Gendaa, Haaruun Hussen…) dhamaatii isaanitiif kan galatoonfadhu yo ta'eyyu, Obbo Darajjee Asfaaw kophaattiin yaadadhaa. Ka duraan Oromiyaa keessatti barsiisaa fi aangawaa biiroo barnootaa turan, Obbo Abdurazaaq Kadiir garuu, "Oromiyaa. Finfinnee,/TOI/, Onkoloolessa 4/2012 Dargaggoonni hojii tajaajila lammummaa keessatti gahee olaanaa bahatanii fi duudhaa Oromummaan hojjetaniif Finfinnee Galma giddu gala aadaa Oromootti beekamtiin kenname. Chaartariin lammiilee waliigaltee mana hojii mootummaa tokkoo fi dhimmamtoota ykn lammiilee fayyadamtoota tajaajila mana hojii sana gidduutti tajaajila lammiileen mana hojichaa irraa argachuu qaban ilaalchisee waadaa taasifamu dha. туристический онлайн-справочник Лучшие Андроид планшеты Bulchiinsa magaalaa. 972 Me gusta · 8 personas están hablando de esto. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. Sanadni waliigaltee hojii Ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa fi Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa waliin mallatteessuu isaanii beeksisan. Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA BY GIBE · JULY 2, 2015 3514 SHARES Share on FacebookShare on Twitter SEENAA JIREENYAA BARREESSAA BEEKAN GULUMMAA IRRANAA Sabboontuu Inkoosaatiin Hojii inni hamma ammaatti hojjete umurii isaa waliin wal hin simu. Afaan Amaaraa gara manniin barnoota baadiyaatti osoo hin hafin kan babalátaa dhufe. Waggoottan kurnan lamaan darban Oromoon Afaan Isaatiin barata otuu jedhamuullee miidhaa guddaan Afaan Oromoo irra gahaatti jiru waan salphaa miti. Ummata Oromoo Kabajamaa, Waraana Bilisummaa Oromoo, Miseensota ABO biyya keessaa fi alaa, akkasumas, ummatoota Cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jirtan maraaf, baga waggaa haaraya 2016 geessan jechaa, waggaan haaraan kunis kan bilisummaa fi nagaa itti argannu hunda keenyaaf akka nuuf tahu hawwiin qabu ibsa. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Oromiyaa Dhaabbata UNICEF waliin ta’uun daawwannaa hojii taasisaa jiraachuu beeksise. W/ri Qonnaa fi Qabeenya umamaa Godina Jimmaa hojjatoomisoomaa dirree tiif gaaffii mirgaa kan sirreef ama miindaa biiroo qonna oromiyaa irraa qajeelfama gaafa guyyaa 18/3/2011 Sadaasa keessa gadibu'e hangayoonaa deebii itti nuukennuu didee kallattii ittiin miindaa keenya nu dhowwatu irratti sababa adda addaa tarreessun hojii akka dhaabnu nugodhaa jiraa. [DhRTVO 13 02 2009]Caffeen Oromiyaa walga'ii ariifachiisaa 2ffaa waggaa 2ffaa bara hojii caffee 5ffaa taa'een af-yaa'iin mana marichaa fi pireezdaantii naannichaa dabalatee muudamtoota gara-garaa raggaase. Obbo Mulaatuu Tsiggee Dastaa…. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. Ejensichi kana kan beeksise daawwannaa hojii taatee dhalootaa Godina Arsii Aanaa Doddotaatti dhaabbata UNICEF waliin ta’uun wayita adeemsisaa jiru dha. Qajeelfama kanarratti hundadaauudhaan dogoggora jijjiirraa baajataa manneen hojii mootummaatiin raawwatame Adeemsa Hojii Ijoo Karooraa fi Baajataa Biiroo ykn Adeemsi karooraa fi baajata waajjira MMD godinaa/ aanaa/magaalaa mormii guyyaa 5 (shan) keessatti barreeffamaan mana hojii jijjiirraa raawwatee ni beeksisa. Hojii gaggeessan mana maxxansa TBO Inj. Kun akkuma jirutti taee daaimman maatiin irraa du`aniifi rakkoolee garaagaraatiif saaxilaman mil. [email protected] Pilaanii 225/364/98 tae galmaaee Sihaam Mahaammad Baasifatan keessatti Kaaree meetira 200 kan tau Magaalaa Sandaafaa Bakkee irraa naaf kenname waan na jalaa badeef kan. Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Manni Maree Dirree Dawaa walga'ii idilee 41ffaa bara hojii 2ffaa gaggeessen muudama raggaasise. Dargaggoon waggaa 30 kitaabota Afaan Oromoo 29 barreessee, kitaabota 85 ol akkasumas barruulee adda addaa gulaaleera:BEEKAN GULUMMAA IRRANAA BY GIBE · JULY 2, 2015 3514 SHARES Share on FacebookShare on Twitter SEENAA JIREENYAA BARREESSAA BEEKAN GULUMMAA IRRANAA Sabboontuu Inkoosaatiin Hojii inni hamma ammaatti hojjete umurii isaa waliin wal hin simu. Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta'uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba. Mirga afaan ofii barachuu irratti hojii hojjetameefi bu'aa argame Kallattii heera mootummaafi Imaammata keenyaa hordofuun akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaalessaatti hojii barnootaa ilaalchisee dhaaddannoo "Barnoota lammii hundaaf" jedhuun sochii hanga ammaa taasifameen milkaa'inni guddaan argameera. Regierungsinstitution. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa…. Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa (VAT) tauufi ragaa isaa dhiyeeffachuufi gibira bara darbee kaffalee qulqullaauu isaaf ragaa dhiyeeffachuu kan dandau tauu qaba. After all, the late Prime Minister Meles Zenawi will roll in his grave if the margin of victory for the incumbent party lower than that of the 2010, which was 99. Naannoolee biroo Qooqi hojii isaanii Afaan Amaaraa ega taasiftee bubbultee jirti. Sirreessa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa Guraandhala 24 bara 1997 maxxanfamee baherratti beeksisa Obbo Alimaawu Asmaaree baasifatan keessatti maqaan isaanii Alamuu Asmaaree jedhamee kan bahe dogoggoraan waan taeef obbo Alimaawu Asmaaree jedhamee sirreeffamee haa dubbifamu. ) Gabaasa Waggaa 2013/14 9 Boordii Daayireektarootaa Dr. Ijoolleen Oromoo afaan Amaaraatiin baratti jedhame. [email protected] BABO = Biiroo Aada fi Beeksisa Oromia. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Adeemsi baruu fi barsiisuu akka gufatu taasiaa jiran. Afaan Amaaraa gara manniin barnoota baadiyaatti osoo hin hafin kan babalátaa dhufe. Naannoo Oromiyaa Lak. Biiroo Barnoota Oromiyaa xalayaa kanaa hatattaman download gochuun waajjira barnoota kenna.